Arhivă admitere 2016

 

 • Admiterea la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat.

  Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel:

  • 70% media examenului de bacalaureat;
  • 30% nota/media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat:
   • limba română/limba maternă;
   • matematică;
   • chimie;
   • biologie;
   • geografie.

  Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate.

  Candidatul primeşte de la comisie:

  • Un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon;
  • Cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.

  La dosar se anexează următoarele acte:

  • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă în original sau copii legalizate;
  • Adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2016;
  • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
  • Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru domeniul sau specializarea pentru care candidează;
  • Patru fotografii tip carte de identitate;
  • Copie după buletin/carte de identitate;
  • Chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/specializare la care se înscrie), sau după caz, adeverinţa necesară obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare (program de studii);
  • Cerere prin care se solicită de către candidat susţinerea examenului în limba maternă, dacă este cazul;
  • Documente care justifică provenieţa din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, romi şi persoane cu dizabilităţi).

  Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la o singură specializare, următorii candidaţi în vârstă de până la 26 de ani împliniţi în anul 2016:

  • copiii personalului didactic aflat în activitate;
  • orfanii de ambii părinţi;
  • copiii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
  • angajaţii pe perioadă nedeterminată în USAMV Bucureşti sau copiii acestora.

  Scutirea de la plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile de mai sus. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere, constituite cu ocazia concursului, pe facultăţi.

  Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

  Taxa de înscriere pentru admitere: 150 lei + 50 lei pentru fiecare altă opţiune (specializare) în plus de la alte facultăţi din cadrul USAMV Bucureşti.

  Taxa de înmatriculare: 50 lei

  Taxa de studii (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă): 2.800 lei - se plăteşte în 3 tranşe; prima tranşă se achită la înmatriculare, în valoare de 1.400 lei.

 

 Studii universitare de Licenţă - Anul 2016-2017 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Programul de studii Forma de învățământ / Nr. de credite Nr. de locuri
Buget Taxă
Agricultură IF/240 - 75
Agricultură IFR/240 - 100
Silvicultură IF/240 - 22
Biologie IF/180 2 73
Biologie IFR/180 - 75

 

 Studii universitare de Licenţă - Anul 2016-2017

Programul de studii Forma de învățământ / Nr. de credite Nr. de locuri
Buget Taxă
Agricultură IF/240 116 134
Agricultură IFR/240 - 100
Silvicultură IF/240 25 25
Biologie IF/180 33 67
Biologie IFR/180 - 75
 
*IF - Învățământ cu frecvență
IFR - Învățământ cu frecvență redusă
 
 
 

Calendar Admitere – Sesiunea Septembrie 2016

05 - 27 septembrie - Înscrierea, concomitent cu susţinerea interviului; încasarea taxelor de înscriere, de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii, în limita numărului de locuri afişate.

 

15-27 iulie 2016 - Înscrierea candidaţilor.

 • Program zilnic: 08:00 - 16:00
 • Program sâmbăta: 08:00-12:00
 • Duminică, 17 şi 24 iulie 2016 - NU se fac înscrieri.
 • Înscrierea se face la Facultatea de Agricultură - corp A, parter, Pedologie, camera 3.

27 iulie 2016 - Termenul final pentru depunerea în original a diplomei de bacalaureat sau adeverinţei, pentru ocuparea unui loc cu finanţare de la buget.

29 iulie 2016 - Afişarea listelor provizorii a candidaţilor:

 • Lista provizorie a candidaţilor pentru locurile cu finanţate de la buget, în limita numărului de locuri repartizate;
 • Lista provizorie a candidaţilor pentru locurile cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate;
 • Lista candidaţilor având medie de peste 5,00 (care nu au fost cuprinşi în niciuna din primele două liste).

29 iulie – 3 august 2016 - Încasarea taxelor:

 • Taxă de înmatriculare - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu finanţare de la buget + semnarea contractului de studii.
 • Taxa de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu taxă + semnarea contractului de studii.
  • Program zilnic: 08:00 - 16:00
  • Program sâmbăta: 08:00-12:00
  • Duminică, 31 iulie 2016 - NU se fac încasări.

4 august 2016 - Afişarea listei candidaţilor pentru eventualele locuri cu taxă rămase vacante ca urmare a neîncasării taxelor de înmatriculare de la candidaţii aflaţi pe listele provizorii.

4 - 5 august 2016 - Încasarea taxei de înmatriculare şi a tranşei I din taxa de studii pentru candidaţii de pe lista locurilor cu taxă rămase vacante.

5 august 2016 - Afişarea listelor finale

 • Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu finanţate de la buget;
 • Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă;
 • Lista candidaţilor respinşi (include şi candidaţii care nu au achitat taxa de înmatriculare şi tranşa I din taxa de studii).

 

Calendar Admitere – Sesiunea Septembrie 2016

05 - 15 septembrie - Înscrierea, concomitent cu susţinerea interviului; încasarea taxelor de înscriere, de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii, în limita numărului de locuri afişate

16 septembrie – Afișarea rezultatului final - studenţi înmatriculaţi la taxă

 

Etapa I - 18.07-14.09.2016 - Înscrierea se va desfășura la secretariatele departamentelor ID-IFR

 • 15 septembrie - Afișarea listelor candidaţilor înscriși
 • 15 septembrie - Rezultatul cu candidaţii admiși

Etapa II - pentru locurile vacante

 • 16-28 septembrie - Înscrierea se va desfășura la secretariatele departamentelor ID-IFR
 • 30 septembrie - Afișarea rezultatelor finale