Arhivă admitere 2016

 

Modalitatea de admitere pentru toate specializările de masterat este următoarea:

 • 30% - Media examenului de diplomă/licenţă
 • 70% - Probă scrisă (test grilă) - Aspecte generale ale cultivării plantelor

Alte informaţii:

 • Admiterea la masterat se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiuni şi în limita locurilor aprobate pentru anul universitar 2016-2017.
 • Media de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă nu poate fi mai mică de 6,00.
 • Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe specializări de masterat din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate, respectiv o singură facultate/specializare de masterat pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.
 • Candidatul admis la mai multe universităţi/facultăţi/specializări de masterat trebuie să opteze pentru acea specializare care să fie subvenţionată de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu acte în original, în termenul stabilit în calendarului desfăşurării concursului de admitere.
 • Candidaţii declaraţi admişi pot urma concomitent două specializări de masterat în cadrul aceleiaşi universităţi. Subvenţia de la bugetul de stat pentru aceştia va fi acordată pe durata normală de studiu a unei singure specializări de masterat.
 • Candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget şi taxă vor beneficia de cazare în campusul universităţii, la solicitarea acestora şi în limita locurilor disponibile.

Documente necesare înscrierii:

 • Cerere de înscriere (formular tipizat pus la dispoziţie de secretariatul facultăţii)
 • Diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2016-2017, din care să reiasă media generală, mediile obţiinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) - în original sau în copie legalizată;
 • Suplimentul la diplomă / foaia matricolă - în original sau copie legalizată;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă - în original sau copie legalizată;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Copie după buletinul sau cartea de identitate;
 • Adeverinţă medicală tip;
 • Patru fotografii tip carte de identitate/buletin;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • Acte doveditoare ale dreptului de a fi scutiţi de plata taxei de înscriere (numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concurs şi numai când aceştia îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul să beneficieze de scutirea respectivă).
 • Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la un singur program de studii, candidaţii a căror vârstă nu depăşeşte 26 ani şi care se pot încadra în una din situaţiile de mai jos:
 • copiii personalului didactic aflat în activitate
 • orfani de ambii părinţi
 • copii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial
 • angajaţii pe perioadă nedeterminată în cadrul USAMV Bucureşti sau copiii acestora.
 • Scutirea de la plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile de mai sus. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăţi.

NOTĂ : Pentru ocuparea unui loc subvenţionat de la buget, trebuie depuse actele de studii în original.

Taxa de înscriere pentru admitere:

 • 150 lei - se plăteşte la înscriere.

Taxa de înmatriculare (pentru toţi candidaţii admişi):

 • 50 lei (se plăteşte la înmatriculare).

Taxa de studii (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă):

 • 2800 lei (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă) - se plăteşte în 3 tranşe; prima tranşă de 1400 lei se achită la înmatriculare.

Tematica pentru proba scrisă (test grilă) - Aspecte generale ale cultivării plantelor:

 • Grâul:
  • Particularități biologice şi relaţii cu factorii de vegetaţie. Zone ecologice (pag. 81-104).
  • Sămânţa şi semănatul (pag. 122-127).
  • Lucrări de îngrijire (pag. 128-134).
 • Porumbul:
  • Particularități biologice şi relaţii cu factorii de vegetaţie. Zone ecologice (pag. 206-216).
  • Sămânţa şi semănatul (pag. 225-228).
  • Lucrări de îngrijire (pag. 228-234).
 • Floarea-soarelui:
  • Particularități biologice şi relaţii cu factorii de vegetaţie. Zone ecologice (pag. 39-48).
  • Sămânţa şi semănatul (pag. 54-57).
  • Lucrări de îngrijire (pag. 57-61).

Surse bibliografice:

Sursele bibliografice pot fi găsite și la Biblioteca Centrală a USAMV Bucureşti, la secretariatul Facultăţii de Agricultură, sau pot fi solicitate pe email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Numărul de locuri pe specializări de masterat - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Programul de studii Forma de învățământ / Nr. de credite Nr. de locuri
Buget Taxă
Agricultură Durabilă IF/120 - 17
Consultanţă Agricolă IF/120 - 11
Managementul şi Expertiza Fondului Funciar IF/120 - 20
Protecţia Agroecosistemelor şi Expertiză Fitosanitară IF/120 - 9

 

Numărul de locuri pe specializări de masterat

Programul de studii Forma de învățământ / Nr. de credite Nr. de locuri
Buget Taxă
Agricultură Durabilă IF/120 32 18
Consultanţă Agricolă IF/120 32 18
Managementul şi Expertiza Fondului Funciar IF/120 30 20
Protecţia Agroecosistemelor şi Expertiză Fitosanitară IF/120 37 13
 
*IF - Învățământ cu frecvență
 
 

Calendar Admitere – Sesiunea Septembrie 2016

12 - 16 septembrie – Înscrierea candidaţilor

 • Program zilnic: 08:00 - 15:30

19 septembrie – Susţinerea probei scrise (test grilă)

19 septembrie – Afişarea rezultatelor în urma probei scrise, în ordinea mediilor

20 septembrie – Depunerea, analiza şi soluţionarea eventualelor contestaţii şi comunicarea rezultatului

21 - 23 septembrie – Încasarea taxelor (taxa de înmatriculare + tranșa I a taxei de studiu)

24 septembrie – Afișarea rezultatului final.

 

11-21 iulie 2016 - Înscrierea candidaţilor

 • Program zilnic: 08:00 - 15:30
 • Program sâmbăta: 08:00-12:00
 • Duminică - NU se fac încasări.

22 iulie 2016 - Susţinerea probei scrise (test grilă)

 • Proba scrisa se sustine in amfiteatrul A.III.a (Corpul A - cladirea principala a universitatii, etaj III)
 • Ora 8:30 - intrarea in sala de examen; Ora 9:00 - inceperea examenului.     
22 iulie 2016 - Afişarea rezultatelor în urma probei scrise, în ordinea mediilor

23 iulie 2016 - Depunerea, analiza şi soluţionarea eventualelor contestaţii şi comunicarea rezultatului

25-29 iulie 2016 - Încasarea taxelor

 • Taxă de înmatriculare - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu finanţare de la buget + Semnarea contractului de studii
 • Taxa de înmatriculare + tranşa I a taxei de studiu - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu taxă + Semnarea contractului de studii

30 iulie 2016 - Afişarea rezultatului final: lista candidaţilor înmatriculaţi la buget, respectiv la taxă, şi lista candidaţilor respinşi

Sesiunea SEPTEMBRIE 2016 se organizează pentru eventualele locuri rămase vacante. Calendarul concursului şi locurile rămase vacante se vor comunica după afişarea rezultatelor din Sesiunea Iulie 2016.

 

Rezultate admitere masterat - Sesiunea septembrie 2016

-Specializarea de Agricultura durabila

-Specializarea de Consultanta agricola

-Specializarea de Protectia agroecosistemelor si expertiza fitosanitara

 

- Rezultatul examenului de admitere la specializarea Agricultura durabila (pdf)  

- Rezultatul examenului de admitere la specializarea Consultanta agricola (pdf)  

- Rezultatul examenului de admitere la specializarea Managementul si expertiza fondului funciar (pdf)  

- Rezultatul examenului de admitere la specializarea Protectia agroecosistemelor si expertiza fitosanitara (pdf)  

- Lista candidatilor respinsi (pdf)  

Rezultate admitere Masterat - Proba scrisa 22 iulie 2016 (pdf)