Examen de Licență 2020 - Specializarea de Biologie IF

 
 

Model Lucrare de Licență

Tematica examenului de licență - Proba nr. 1: Probă scrisă (test grilă): “ Noţiuni fundamentale şi de specialitate în biologie ”

Metodologia privind susţinerea examenului de licență şi elaborarea lucrării de licență

Metodologia proprie de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior

 

Modul de susținere a examenului de licență

 • Proba nr. 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - probă scrisă: "Noţiuni fundamentale şi de specialitate în biologie"
 • Proba nr. 2 – Susţinerea publică a lucrării de licență

 

 

Calendarul examenului de licență

2-12 iunie 2020

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licență (se face la secretariatul Facultăţii de Agricultură)
 • depunerea lucrării de licență se face până în ultima zi de înscriere (un exemplar semnat de îndrumătorul ştiinţific al lucrării de licență se depune la secretarul comisiei de licenţă)
 

29 iunie 2020

 • susţinerea probei scrise – Biologie IF + IFR
 

30 iunie 2020

 • depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
 

01 iulie 2020

 • susţinerea publică a lucrării de licenţă – Biologie - IF

 

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de licenţă

 • Cerere de înscrierela examenul de finalizare a studiilor – tip, completată şi semnată de absolvent şi vizată de îndrumătorul științific al lucrării de licență (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici) - completarea cererii de înscriere se va face cu majuscule.
 • Fișă lichidare - tip, cu vizele de la serviciile menţionate (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici - obligatoriu documentul se printează faţă-verso) - completarea fișei de lichidare se va face cu majuscule.
 • Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de licență – tip, completată şi semnată de absolvent şi de îndrumătorul științific al lucrării de licență (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici - completarea declarației pe proprie răspundere se va face cu majuscule.
 • 2 fotografii color 3 x 4 cm, pe hârtie fotografică și care să fie realizate recent..
 • Fotocopie după cartea de identitate.
 • Dosar plic în care vor fi puse actele de înscriere pentru examenul de licenţă (nu se va scrie nimic pe copertă).

 

Comisia de examen

Preşedinte:

Membri:

Membru supleant:

Secretar: