Cercetare

Facilităţi şi logistică specifică activităţii de cercetare-dezvoltare la nivel european

13
Laboratoare de cercetare
200+
Echipamente performante
1
Seră de cercetare complet automatizată

Valoare adaugată prin cercetare și inovare

Centrul de Cercetare

Aceasta activează încă din 2014 și își propune să devină un punct de referință în studiul calității produselor agroalimentare, permițând astfel abordarea unor noi tematici în domeniul agriculturii și industriei agroalimentare. Dotat cu facilități similare standardelor europene ce diminuează riscurile de poluare a mediului, centrul coordonează activitatea a 14 laboratoare specifice, dintre care și o seră-bloc de cercetare automatizată.

Centre de cercetare

 
Centru de Cercetare pentru Agricultură Durabilă
Director centru: Conf.univ.dr. BĂȘA Adrian Gheorghe
Centrul de cercetare este acreditat CNCSIS din anul 2004.
Structură centru:
 • Laboratorul de Pedologie
 • Laboratorul de Fizica Solului
 • Laborator de Conservarea Solurilor
 • Laboratorul de Agrotehnică
 • Laborator de Biologia Solului
 • Laborator de Ecologie
 • Laborator de Fitotehnie
 • Laborator de Pratologie
 • Laborator de Calitatea Produselor Agricole
 • Laborator de Genetica şi Ameliorarea Plantelor
 • Laborator de Genetica Plantelor
 • Laborator de Protecţia Pantelor (Fitopatologie, Entomologie, Virusologie, Microbiologie)
 • Laborator de Tehnică Experimentală
 • Laborator de Mecanizare.
Tematici de cercetare:
Resurse tehnologice în agricultura durabilă:
 • Resursele de sol şi ameliorarea lor
 • Resursele genetice şi ameliorarea lor
 • Resursele bioclimatice şi optimizarea folosirii lor
 • Perfecţionarea resurselor materiale (îngrăşăminte organice şi chimice, pesticide, stimulatori de creştere) şi a valorificării lor
 • Apa ca element, resursă şi auxiliar tehnologic în agricultura durabilă
 • Transformarea şi valorificarea energiei în agricultura durabilă
 • Potenţarea resurselor în condiţii extreme pentru plante
 • Valorificarea resurselor prin procese de transformare biotică şi abiotică
 • Modelare în exploatarea resurselor de sol
 • Evaluarea şi valorificarea resurselor, proceselor de transformare şi a informaţiilor în proiectarea tehnologică din agricultura durabilă.
Bazele tehnologiei plantelor în agricultura durabilă:
 • Cerinţe generale şi specifice faţă de factorii de viaţă ai plantelor şi oferta pedo-bio-climatică
 • Formarea biomasei şi evaluarea acţiunii factorilor de stare şi dinamici asupra acesteia
 • Studiul rotaţiei culturilor în agricultura durabilă
 • Lucrările solului în agricultura durabilă
 • Fertilitatea solului în agricultura durabilă
 • Transformări biotice în sol în agricultura durabilă
 • Protecţia culturilor agricole în agricultura durabilă
 • Corecţia deficienţelor în agricultura durabilă
 • Modelarea în cultura plantelor.
Cercetare şi dezvoltare tehnologică în agricultura durabilă:
 • Cercetare şi dezvoltare tehnologică la plantele de câmp
 • Cercetare şi dezvoltare tehnologică la pajişti şi plantele furajere
 • Cercetare şi dezvoltare tehnologică la plante medicinale
 • Tehnologii convenţionale şi neconvenţionale comparate
Calitatea tehnologiei în agricultura durabilă
 • Sisteme tehnologice complexe de valorificare a resurselor în lanţurile trofice: lanţurile trofice sol-apă-plantă-atmosferă şi sol-plantă-animal
 • Optimizări secvenţiale şi generale în tehnologia plantelor în agricultura durabilă
 • Tehnici şi tehnologii pentru valorificarea terenurilor cu diferite surse şi grade de poluare
 • Tehnologii bazate pe efectele metodelor de combatere integrată a bolilor, buruienilor şi a dăunătorilor
 • Managementul cantităţii şi calităţii producţiei în agricultura durabilă
 • Dezvoltarea de sisteme de expertiză, diagnoză şi prognoză în producţia plantelor de câmp
 • Sisteme expert în cultura plantelor
 • Sisteme alternative de producţie vegetală.
 • Calitatea producţiei şi a mediului în agricultura durabilă
 • Strategii de asigurare a calităţii produselor alimentare în vederea satisfacerii cerinţelor de hrană ale populaţiei
 • Elaborarea pentru diferitele tipuri de materii prime a condiţiilor, mijloacelor şi tehnicilor de minimizare a pierderilor directe post-recoltă
 • Studiul parametrilor ce determină comportarea produselor cu valorificare în stare proaspătă cu grad ridicat de perisabilitate în cadrul operaţiilor de manipulare, condiţionare în vederea procesării sau a depozitării
 • Optimizarea tehnologiilor existente şi elaborarea de noi tehnologii pentru asigurarea conservabilităţii cu pierderi minime cantitative şi calitative a materiilor prime pe medie şi lungă durată
 • Promovarea calităţilor organoleptice, biologice şi comerciale ale produselor alimentare cu stabilirea criteriilor de caracterizare a degradării structurale
 • Promovarea de metode de analiză şi control nedistructiv, nepoluant asupra produsului în fluxul operaţiilor de condiţionare, păstrare şi procesare
 • Studiul relaţiei cerere-ofertă pe filiere de producţie vegetală
 • Cercetări fundamentale privind influenţa tehnologiei asupra calităţii producţiei vegetale ca mijloc esenţial al asigurării cerinţelor sanogenetice specifice
 • Elaborarea de procedee noi pentru valorificarea integrală a componentelor materiilor prime şi subproduselor în condiţiile proceselor circular active nepoluante
 • Dezvoltarea de tehnici de analiză a calităţii şi a stării de poluare chimică a apei consumate de populaţie şi în procesul producţiei agricole în vederea evaluării riscului pentru sănătate
 • Monitoringul factorilor de mediu cu impact direct în producţia agricolă (sol, aer, apă)
 • Calitatea seminţelor şi a materialului de semănat la plante în agricultura durabilă.

Conferințe

USAMV Bucureşti, June, 2-4, 2022

Puteţi accesa Site-ul Oficial al Conferinţei: http://agricultureforlife.usamv.ro

Laboratoare de cercetare

Laborator de Pedologie, cu următoarea dotare: Micromonoliţi de sol: Atlase Munsell; Hărţi pedologice; Calcimetru Scheibler; Pipetă Kubiena; Etuvă; Sonde pedologice; Penetrometre de teren şi laborator; Balanţe analitice; pH-metre de teren şi laborator; Umidometru TDR; Calcimetru Eijelkamp; Conductometre; Spectofotometru UV-VIS; Ionometru cu ioni selectivi; Eşantioane de probe de sol; Reactivi; Sticlărie specifică de laborator.

Laborator de Fizica Solului, cu următoarea dotare: Etuve; Aparat pentru determinarea stabilităţii hidrice a agregatelor; Umidometru; Balanţe analitice; Pipetă Kubiena; Analizator fracţiuni granulometrice pe bază de laser; Sonde pedologice pentru diferite texturi; Penetrometru de teren cu GPS; Aparat pentru determinarea sucţiunii solului; Cilindrii metalici de 100 cm3; Reactivi; Sticlărie specifică de laborator.

Laborator de Conservarea Solurilor, cu următoarea dotare: Sistem automat de cernere uscată (Determinarea structurii solului); Aparate Tiurin – Erikson pentru cernere umedă (Determinarea structurii solului); Aparat cu 6 sisteme de cernere umedă; Incubator; Etuve; Echipament BOD; Sonde pentru umiditate; Echipament sitare; Microscop cu cameră video; Stereomicroscop cu cameră video; Lupe; Pense; Sticlărie laborator; Truse portabile pentru analize de sol.

Laborator de Agrotehnică, cu următoarea dotare: Etuvă Binder cu ventilaţie forţată; Balanţe de 1 kg; Cântar Berkel; Balanţă cu 2 zecimale; Ierbare cu buruieni; Colecţii de seminţe de buruieni; Lupă binocular; Lupe filatelice; Albume de buruieni; Colecţii de erbicide; Seturi sticlărie pentru amestecuri de erbicide; Rame de 1 şi 1,5 m pentru capacitatea pentru apă în câmp; Aparate Whanscaffe pentru ascensiunea capilară; Sistem automat de cernere uscată (Determinarea structurii solului); Aparate Tiurin – Erikson pentru cernere umedă (Determinarea structurii solului); Aparat cu 6 sisteme de cernere umedă; Standuri pentru determinarea vitezei de filtraţie; Cilindri de 100 cm3 pentru determinarea densităţii aparente; Fiole de aluminiu pentru determinarea umidităţii solului; Sonde ICAR pentru recoltarea de probe de sol pentru umiditate; Cazma Mitscherlich; Tractoare; Maşini agricole; Câmp experimental la SD Belciugatele – Ferma Moara Domnească.

Laborator de Biologia Solului, cu următoarea dotare: Microscoape; etuvă Binder; aparat pentru determinarea catalazei; Incubatoare; Numărător de colonii; Centrifugă Micra; Spectrofotometru UV-VIS; Spectrofotometru IR; Agitator magnetic; Agitator mecanic; Biurete pentru titrare; Balanţă cu 3 zecimale; Balanţă cu 2 zecimale; Pipete automate; pH-metru cu citire pe solid.

Laborator de Ecologie, cu următoarea dotare: Cameră de creştere; Conductometru; Oxigenometru; Cameră climatică; Aparat pentru determinare fotosinteză; Incubator; Etuve; Echipament BOD; Sonde umiditate; Echipament sitare; Microscop cu cameră video; Stereomicroscop cu cameră video; Lupe; Pense; Sticlărie laborator; Truse portabile pentru analize de sol; Truse portabile pentru analize de apă.

Laborator de Fitotehnie, cu următoarea dotare: Camera climatică (fitotron) pentru creşterea plantelor tip SGC Sanyo Gallenkamp 960; Germinator automat (Automatic Copenhagen Bath Instruction FH 60); Captator solar punctiform; Tensiometre; Penetrometre, Lupă binocular; Frigider; Etuvă, Balanţe tehnice; Lupe; Pensete; Ierbare; Mostre plante, inflorescenţe şi seminţe; Planşe cu reprezentări de plante; Câmp experimental la SD Belciugatele – Ferma Moara Domnească.

Laborator de Pratologie, cu următoarea dotare: Maşini şi echipamente pentru lucrări în câmpul experimental; Microscop; Balanţe; Etuve; Lupe; Pensete; Lupă binocular; Ierbare; Mostre plante, inflorescenţe şi seminţe; Planşe cu reprezentări de plante; Câmp experimental la SD Belciugatele – Ferma Moara Domnească.

Laborator de Calitatea Produselor Agricole, cu următoarea dotare: Aparat extracţie Soxhlet; Moară WZ2; Unitate de distilare Kjeldahl; Aparat sitare; Aparat determinare amilază; Balanţă analitică HM, din gama HM-120 (120 x 0,001 g); Balanţe tehnice (1200 x 0,01g) de tip Sartorius şi Partner WPS 1100/C/10; Aparat Soxhlet SER 148; Aparat pentru determinarea activităţii enzimei alfa amilaza (Falling time SWANTECH); Aparat Sanyo Gallenkamp PLC pentru obtinerea apei bidistilate; Spectrofotometru în domeniul Infraroşu (NIR); INSTALAB Dickey Jonh pentru determinarea diverşilor constituienţi prezenţi într-o probă vegetală; Etuvă electrică BINDER WTC; Umidometre pentru determinarea umidităţii seminţelor (T1, SINAR TM, HOH-EXPRESS HE50); Balanţe hectolitrice (SAMOVAR, SINAR TM, EASY-WAY); Set site automat CISA; Incubator.

Laborator de Genetica şi Ameliorarea Plantelor, cu următoarea dotare: Microscoape; Etuvă; Sticlărie de laborator; Reactivi; Pensete; Ace spatulate; Fotografii metafazice la diverse specii de plante (inclusiv caliotipul uman); Seturi de preparate fixe cu diferite faze ale diviziunilor celulare; Balanţe; Centimetre; Micrometre; Foarfeci; Seturi cu fişe de înregistrare a datelor; Planşe cu metode de lucru, diferite scheme de hibridări şi rapoarte de segregare, planşe cu analize biometrice; Material vegetal conservat; Deionizator-Milli; Incubator cu agitare SI 50; PH-metru; Plită cu agitator magnetic; Stereofotomicroscop; Balanţă electronică; Cuptor cu microunde; Sterilizator model 1925 X; Butelie pentru azot lichid; Centrifugă-Sigma 2K15; Minicycler PCR; Sisteme de elecrtoforeză orizontală şi verticală; Lampă UV; Baie de apă; Frigider; Vase de sticlă;

Laborator de Genetica Plantelor, cu următoarea dotare: Microscop NOVEX BTS-HOLLAND; Agitator magnetic cu încălzire MRHEI STANDARD cu accesorii; Cameră frigorifică de laborator-40o C; Combină frigorifică BOSCH; Incubator Velp Software; Lupă binocular; Balanţă analitică WAA; Distilator; Reactivi pentru studiile citogenetice şi citologice; Preparate microscopice stabile; Fotografii; Schiţe şi fişe de cercetare privind material biologic, în colecţia genetică; 17 fenotipuri de cais; 16 fenotipuri de piersic.

Laborator de Protecţia Pantelor (Fitopatologie, Entomologie, Virusologie, Microbiologie), cu următoarea dotare: Microscoape; Stereomicroscoape; Lupe; Bisturie; Herbare fitopatologice; Pensete; Preparate microscopice; Lame; Lamele; Colecţie ştiinţifică; Frigider; Vase de sticlă; Reactivi; Preparate microscopice, obişnuite şi durabile; Autoclav; Micrometre (ocular + obiectiv); Site nematologice; Vase anotomice cu tipuri de dăunare; Preparate microscopice; Cutii cu sistem de aerisire pentru transport insecte; Etaloar (măsuţă pentru întins fluturi); Ace entomologice; Hotă; Distilator; Termostat; Etuvă; Balanţe (electrice, obişnuite); Coloranţi biologici; Vase Petri; Eprubete; Flacoane (sticlă, plastic); Determinatoare; Medii de cultură; Cameră clară (desen + foto); Microscoape speciale; Material biologic (preparat, ierborizat şi conservat); Micrometre (ocular + obiectiv); Eşantioane cu produse de uz fitosanitar; Scheme de aplicare a tratamentelor; Flacoane cu produse vegetale tratate (seminţe, fructe, organe vegetative); Presă de plante; Săruri; Reactivi; Becuri şi instalaţii UV; Detergenţi, solvenţi şi materiale de sterilizare; Spirtiere; Butelii gaz lichefiat; Extinctor cu CO2 (gaz carbonic); Ace spatulate; Ace de disecţie; Cleme; Pensete;Foarfeci.

Laborator de Tehnică Experimentală, cu următoarea dotare: sondă pentru umiditate; pH-metru; computere echipate cu program pentru Analiza varianţei; calculatoare; câmp experimental la SD Belciugatele – Ferma Moara Domnească echipat cu tractor 683, Echipament de erbicidate totală, semănătoare SUP 21, semănătoare SPC 8, combină experimentală Farmer Hege, semănătoare Gaspardo.

Laborator de Mecanizare, cu următoarea dotare: Tractoare; Masini agricole, horticole, zootehnice; Utilaje diverse; Echipamente IF, Machete.

Proiecte

Proiecte Internaționale

Proiecte naționale