Silvicultură - Învățământ cu frecvență

 
 
 

Programul de studii universitare de licență Silvicultură este acreditat și funcţionează în cadrul Facultății de Agricultură, USAMV București, din anul 2004.

Acest program de studii pregătește specialişti (ingineri) în silvicultură, care au capacitatea de a înţelege, analiza, sintetiza şi utiliza informaţiile, conceptele, teoriile şi metodele din domeniul silvic, precum şi capacitatea de a analiza şi rezolva problemele din domeniul forestier.

 

Durata: 4 ani, 240 ECTS
Forma de învățământ: IF (învățământ cu frecvență)
Limba de studiu: româna
Materii studiate: redirecționare planuri de învățământ

 

Competențe dobândite:

 • descrierea fundamentelor teoretice și practice ale proceselor silvotehnice, a caracteristicilor fondului cinegetic și ale biodiversităţii;
 • definirea situaţiilor de risc ecologic, a metodelor, tehnicilor şi procedeelor ce pot fi utilizate în împăduriri și reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate;
 • fundamentarea tehnică a procesului de producţie forestieră prin amenajament silvic;
 • stabilirea obiectivelor legate de poziţia structurii silvice pe piaţă, de creşterea cifrei de afaceri şi a profitului;
 • definirea, clasificarea şi alegerea metodelor, tehnicilor şi procedurilor utilizate în elaborarea strategiilor şi operaţiilor de marketing;
 • definirea şi clasificarea indicatorilor fundamentali şi specifici necesari pentru construirea bazelor de date silvice;
 • cunoaşterea biodiversităţii şi a legilor care guvernează ecosistemele, a devierilor posibile şi a măsurilor de remediere;
 • cunoaşterea legilor socio-economice particularizate la activitatea specifică de fond funciar atât în mediul rural cât şi urban;
 • dezvoltarea şi conducerea de programe privind mecanizarea şi automatizarea lucrărilor complexe din explotaţiile silvice;
 • monitorizarea evoluţiei proprietăţilor fizice, chimice şi biologice în vederea stabilirii strategiilor de remediere a solurilor;
 • gestionarea şi exploatarea raţională a fondului forestier şi realizarea studiilor de impact;
 • abilităţi de gestionare a problemelor legate de fondul forestier;
 • abilităţi în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă din domeniul ştiinţei solului;
 • abilităţi didactice pentru învăţământul de specialitate.

 

Oportunități angajare

Absolvenții acestui program de studii universitare de licență vor putea să activeze în următoarele sectoare de activitate: ocoale silvice de stat sau private, sectoare de servicii în domeniul forestier, instituţii de cercetare-dezvoltare şi învăţământ, consultanţă în domeniul forestier, firme care comercializează produse pentru tratamente fitosanitare, utilaje, materii şi materiale utilizate în procesul de producţie forestieră, unităţi de preluare/procesare/valorificare a produselor forestiere.

Ocupaţiile posibile din COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) care pot fi exercitate de abolvenții acestui program de studii sunt:

 • Inginer silvic;
 • Inginer-şef agricultură şi silvicultură;
 • Inginer producţie;
 • Proiectant inginer în silvicultură;
 • Șef district, centru, ocol silvic;
 • Șef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă;
 • Conducător întreprindere mică în agricultură și silvicultură;
 • Consilier inginer silvic;
 • Expert inginer silvic;
 • Inspector de specialitate inginer silvic;
 • Referent de specialitate inginer silvic;
 • Cercetător în silvicultură;
 • Inginer de cercetare în silvicultură;
 • Asistent de cercetare în silvicultură;
 • Inspector general vânătoare;
 • Agent de asigurare;
 • Agent comercial;
 • Controlor vamal (studii superioare).