Managementul şi expertiza fondului funciar - Învățământ cu frecvență

 
 
 

Programul de studii universitare de masterat Managementul şi expertiza fondului funciar este acreditat și funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură, USAMV Bucureşti, din anul 2010.

Acesta are ca misiune specializarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul agriculturii în problematica managementului resurselor de fond funciar al ţării, problemă atât de actuală şi necesară pentru agricultura României din prezent şi în viitor prin furnizarea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe specifice.

 

Durata: 2 ani, 120 ECTS
Forma de învățământ: IF (învățământ cu frecvență)
Limba de studiu: româna
Materii studiate: redirecționare planuri de învățământ

 

Competențe dobândite:

 • integrarea metodelor de analiză cartografică, fizică, chimică şi biologică a solurilor pentru elaborarea unui diagnostic al solului pe baza căruia să se proiecteze măsurile conservative sau ameliorative;
 • cunoaşterea metodelor de prelucrare şi interpretare statistică a datelor experimentale pentru obiectivizarea informaţiilor asupra parametrilor fizici chimici şi biologici şi/sau de concentraţii de poluanţi ai solului pentru încadrarea acestora în clasele de apreciere pe baza cărora se elaborează măsurile de remediere;
 • cunoaşterea metodelor de modelare la sol şi la plantă pentru înţelegerea modului de reacţie al sistemului sol-apă-plantă-atmosferă pentru fundamentarea diagnosticului de alocare a inputurilor de mentenanţă sau de corecţie a stării de aprovizionare a solului pentru realizarea de recolte ridicate în condiţii de eficienţă economică;
 • cunoaşterea metodologiei de elaborare, evaluare tehnico-ştiinţifică şi economică, monitorizare şi implementare a unui proiect (în domeniul ştiinţific şi/sau al ameliorării solurilor şi al dezvoltării rurale);
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul fondului funciar la nivelul naţional şi al uniunii europene;
 • elaborarea ofertei de studiu de pretabilitate a exploatării raţionale a unui teren agricol pentru diferite folosinţe;
 • cunoaşterea stării fondului funciar al României pe categorii de riscuri de exploatare pentru convingerea posesorilor de titluri de proprietate şi a autorităţilor statului privind urgenţele în alocarea de fonduri pe baza ratei de revenire a fondurilor investite.

 

Oportunități angajare

Absolvenții acestui program de studii universitare de masterat vor putea să-şi găsească locuri de muncă în reţeaua Oficiilor de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA), în Staţiunile experimentale agricole, în Institutul Naţional de Cercetare Agricolă Fundulea şi în staţiunile de cercetare agricolă, în Institutul Naţional de Cercetări pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti. în consultanţă agricolă privată şi în dezvoltarea unor departamente de studii agro-pedologice în cadrul marilor companii şi firme agricole. De asemenea, absolvenţii acestui program vor putea activa în domeniul firmelor de inputuri din domeniul agricol care comercializează îngrăşăminte, elaborează planuri de redresare a exploataţiilor agricole, a celor de servicii pe zona pesticidelor.

Ocupaţiile posibile din COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) care pot fi exercitate de abolvenții acestui program de studii sunt:

 • Expert pedolog;
 • Consilier pedolog;
 • Monitor mediu înconjurător;
 • Inspector protecția mediului;
 • Expert inginer agronom;
 • Proiectant inginer în agricultură;
 • Expert evaluator de proprietăți imobiliare;
 • Responsabil de mediu;
 • Cercetător în pedologie-agrochimie;
 • Specialist în managementul deșeurilor;
 • Manager al sistemelor de management de mediu.