Agricultură IFR

 
 

CV Echipa Managerială

Plan de învăţământ Agricultură - IFR

Regulament de organizare şi funcţionare

Prezentare Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

Conducerea Departamentului pentru Învățământ cu Frecvență Redusă

 

Specializarea Agricultură (cursuri de zi, 4 ani de studii - 240 credite) este acreditată şi continuă tradiţia educaţională a Facultăţii de Agricultură din Bucureşti din anul 1852, pregătind specialişti ce sunt solicitaţi şi care lucrează într-o varietate foarte mare de locuri de muncă, şi anume:

 • producţie agricolă şi sectorul de servicii;
 • instituţii de cercetare-dezvoltare;
 • instituţii de învăţământ;
 • consultanţă agricolă;
 • firme care comercializează produse pentru tratamente fitosanitare, material semincer, maşini, utilaje şi echipamente agricole sau materii şi materiale utilizate în procesul de producţie agricolă;
 • firme specializate în acordare de credite;
 • firme de asigurări;
 • bănci;
 • administraţie la diferite nivele;
 • unităţi de preluare/procesare/valorificare a produselor agricole;

Specializarea Agricultură-IFR (cursuri cu frecvenţă redusă, 4 ani de studii - 240 credite) este autorizată să funcţioneze pentru cursurile cu frecvenţă redusă şi a fost înfiinţată în anul 2010. Această specializare pregăteşte specialişttea să obţină aceleaşi locuri de muncă ca şi cei de la cursurile de zi.i în domeniul agriculturii după acelaşi plan de învăţămând ca şi Specializarea de Agricultură - cursuri de zi, iar absolvenţii acesteia vor putea să obţină aceleaşi locuri de muncă ca şi cei de la cursurile de zi.

Învăţământul cu frecvenţa redusă (IFR) este o formă de învăţământ a cărei necesitate, utilitate şi posibilitate de realizare derivă din dezvoltările recente din domeniul tehnologiilor educaţionale şi ale cerinţelor pe piaţa forţei de muncă.

Învăţământul FR este un proces educaţional modern şi flexibil.

Învăţământul FR are drept principale caracteristici utilizarea tehnologiilor informaţionale ca suport de informare, cunoaştere şi comunicare, munca individuală, independentă a studenţilor, activitatea de îndrumare şi coordonare a cadrelor didactice - coordonatori de disciplină sau tutori, activităţi directe cu cadrele didactice – lucrări practice, proiecte, seminarii, aplicaţii pe teren (identice cu programele de la zi).

Se utilizează o gamă largă de tehnologii de învăţământ: materiale de studiu tipărite, tehnici audio şi video interactive, multimedia, tehnologii de învăţare prin intermediul calculatorului şi a Internetului, activităţi directe cadru didactic-student.

Terminologia specifică IFR

 • Studiul individual (SI) este activitatea pe care o desfăşoară studentul la domiciliu şi cuprinde echivalentul materialului prezentat la curs pentru programele la zi, respectiv partea teoretică a disciplinelor şi se realizează pe baza meterialelor furnizate de către titularii de discipline.
 • Activităţile asistate (AA) reprezintă acele activităţi didactice care cuprind o tematică şi un număr de ore identic cu învăţământul de la zi şi cuprind lucrările practice, proiecte, seminarii, aplicaţii, care sunt desfăşurate la discipline, pe grupe/subgrupe, sub coordonarea directă a cadrele didactice, conform programului stabilit.
 • Coordonatorii de disciplină sunt cadre didactice titulare din instituţia de învăţământ superior organizatoare care îndeplinesc aceleaşi standarde ca la forma de învăţământ la zi.
 • Tutorii sunt cadre didactice desemnate să îndrume studenţii pe parcursul unui program de instruire. Ei pot fi cadre didactice universitare titulare sau asociate.
 • Activităţile tutoriale (AT) reprezintă activităţi specifice învăţământului FR în cadrul cărora studenţii au întâlniri directe cu tutorii sau coordonatorii de disciplină. Obiectivul activităţilor tutoriale este acela de prezentare a conţinutului disciplinei, de consiliere şi furnizare de informaţii suplimentare necesare procesului de pregătire
 • Temele de control (TC) reprezintă acele activităţi specifice IFR care sunt desfăşurate individual de fiecare student înregistrat la forma de învăţământ FR. Obiectivul temelor de control este acela de evaluare pe parcurs a cunoştinţelor şi de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare a studentului.
 • Suportul de curs reprezintă materialul didactic întocmit de către coordonatorul de disciplină singur sau în colaborare cu alţi specialişti din domeniu, care conţine informaţiile necesare studentului pentru studiul individual, oferă studentului modalităţi de autoevaluare a cunoştinţelor şi are o formă de prezentare ce îl face pretabil utilizării şi accesării lui atât prin intermediul sistemului informatic cât şi în formă tipărită.

Toate activităţile didactice desfăşurate în cadrul departamentului IFR se supun reglementărilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului IFR (DIFRED-FA).

Modul de distribuire a resurselor de învăţământ

Disciplinele prevăzute în planul de învăţământ au acoperire cu materiale specifice realizate în tehnologia IFR (cursuri prezentate pe suporturi tipărite sub formă compactă sau modulară), incluzând obiectivele specifice, organizarea materialului, elemente aplicative pentru clarificarea şi consolidarea cunoştinţelor, teste de autoevaluare, recomandări bibliografice şi teme de control, cu prezentarea informaţiilor într-o formă accesibilă, concisă şi riguroasă şi cu o distribuţie echilibrată de grafică şi text.

Distribuirea materialelor didactice şi a altor documente informative în legătură directă cu programa de învăţământ (calendarul activităţilor, etc.) destinate studenţilor la forma IFR se realizează după achitarea tranşei aferente din taxa de studii, la Secretariatul Departamentului IFR, prin poştă sau prin e-mail direct pe adresa studentului.

Resursele de învăţământ sunt distribuite către studenţi fără a se percepe vreo taxă suplimentară, contravaloarea acestora fiind inclusă în taxa de şcolarizare.

Pe tot parcursul procesului educaţional, studentul este însoţit sistematic de tutori care se ocupă în mod individual de studenţi.

La consultaţii, tutorii şi coordonatorii de disciplină ajută studenţii în clarificarea problemelor apărute în timpul studiului individual.

Modul de desfăşurare a activităţilor

Anul de studii este împărţit în două semestre. La nivelul fiecăruia dintre acestea se organizează întâlniri tutoriale şi activităţi directe (asistate). Planificarea acestor întâlniri este stabilită la începutul fiecărui semestru dintr-un an universitar, pe module în general de vineri până duminică, iar pentru activităţi directe (asistate) şi pe durate mai mari de 1-2 săptămâni, câte 6-8 ore/zi.

După înmatricularea studentului într-un an universitar, aceasta implicând semnarea contractului de şcolarizare şi a contractului anual de studii, studentului i se eliberează documentele de student pe baza cărora are acces la activităţile didactice şi la bibliotecă.

Pregătirea în cadrul programelor IFR comportă două aspecte distincte:

Primul aspect implică întâlniri student-cadru didactic, faţă în faţă, în cadrul activităţilor asistate, unde se parcurge integral tematica programei analitice aferentă lucrărilor practice, seminarii, proiecte, aplicaţii şi se pot clarifica problemele apărute în urma studiului individual.

Al doilea aspect pune accent în mod intensiv pe pregătirea individuală având la dispoziţie manualele şi resursele de învăţământ specifice învăţământului FR. Resursele de învăţământ sunt puse la dispoziţie în formă tipărită, respectiv în formă electronică.

Modul de verificare pe parcurs şi de evaluare finală prin examen

Evaluarea este stabilită şi descrisă de către titularul de disciplină prin intermediul fişei de disciplină. Ponderea lucrărilor practice, a referatelor, a lucrărilor pe parcurs şi a evaluărilor/verificărilor faţă de examinarea/verificarea finală este menţionată în cadrul aceluiaşi document.

Toate examenele şi evaluările se vor ţine la sediul disciplinelor din cadrul universităţii sau la sediul Departamentului DIFRED-FA.

Cuantificarea activităţii studenţilor la fiecare disciplină se face prin acordarea de credite transferabile. Pentru învăţământul de licenţă şi masterat, suma creditelor pe un semestru este, în general, de 30, iar cea anuală de minim 60. Pentru învăţământul IFR suma creditelor pe perioada şcolarizării este identică cu cea de la învăţământul de zi.

Evaluarea studenţilor se face cu note de la 10 la 1, exprimate în numere întregi, nota minimă de promovare fiind 5. La disciplina la care se susţin mai multe probe (examen scris, referat ş.a.) examinatorul stabileşte o singură notă (cifră întreagă) pentru aprecierea rezultatelor obţinute de student.

Planificarea perioadelor de pregătire şi planificarea examenelor este anunţată studenţilor din timp (la aviziere, prin poştă şi pe Internet).

Secretariatul comunică prin afişare la avizierul departamentului, lista cu notele obţinute de studenţi la examene.

Studiile efectuate în sistemul de învăţământ universitar cu forma IFR se încheie cu examen de licenţă, după aceleaşi criterii ca la învăţământul de zi. După promovarea examenului de licenţă, absolventul primeşte Diploma de Licenţă sau Diploma de Inginer în funcţie de specializarea urmată. Media minimă la examenul de licenţă este 6 (şase). Absolventul de la învăţământul universitar forma IFR care nu promovează examenul de licenţă primeşte un Certificat de Absolvire care atestă efectuarea studiilor universitare fără licenţă şi poate repeta acest examen în condiţiile prevăzute de lege.

Regulamente IFR