CENTRU
DE CERCETARE

 

CONFERINŢE

 

LABORATOARE
DE CERCETARE

 

PROIECTE

 

RAPORT
DE CERCETARE

 

CENTRU DE CERCETARE

 
 
 
Centru de Cercetare pentru Agricultură Durabilă
 
Director centru:  Șef lucr. univ. dr. Adrian Gheorghe BĂȘA.
 
Centrul de cercetare este acreditat CNCSIS din anul 2004.
 
Structură centru:
 • Laboratorul de Pedologie
 • Laboratorul de Fizica Solului
 • Laborator de Conservarea Solurilor
 • Laboratorul de Agrotehnică
 • Laborator de Biologia Solului
 • Laborator de Ecologie
 • Laborator de Fitotehnie
 • Laborator de Pratologie
 • Laborator de Calitatea Produselor Agricole
 • Laborator de Genetica şi Ameliorarea Plantelor
 • Laborator de Genetica Plantelor
 • Laborator de Protecţia Pantelor (Fitopatologie, Entomologie, Virusologie, Microbiologie)
 • Laborator de Tehnică Experimentală
 • Laborator de Mecanizare.
 
Tematici de cercetare:
 
Resurse tehnologice în agricultura durabilă:
 • Resursele de sol şi ameliorarea lor
 • Resursele genetice şi ameliorarea lor
 • Resursele bioclimatice şi optimizarea folosirii lor
 • Perfecţionarea resurselor materiale (îngrăşăminte organice şi chimice, pesticide, stimulatori de creştere) şi a valorificării lor
 • Apa ca element, resursă şi auxiliar tehnologic în agricultura durabilă
 • Transformarea şi valorificarea energiei în agricultura durabilă
 • Potenţarea resurselor în condiţii extreme pentru plante
 • Valorificarea resurselor prin procese de transformare biotică şi abiotică
 • Modelare în exploatarea resurselor de sol
 • Evaluarea şi valorificarea resurselor, proceselor de transformare şi a informaţiilor în proiectarea tehnologică din agricultura durabilă.
 
Bazele tehnologiei plantelor în agricultura durabilă:
 • Cerinţe generale şi specifice faţă de factorii de viaţă ai plantelor şi oferta pedo-bio-climatică
 • Formarea biomasei şi evaluarea acţiunii factorilor de stare şi dinamici asupra acesteia
 • Studiul rotaţiei culturilor în agricultura durabilă
 • Lucrările solului în agricultura durabilă
 • Fertilitatea solului în agricultura durabilă
 • Transformări biotice în sol în agricultura durabilă
 • Protecţia culturilor agricole în agricultura durabilă
 • Corecţia deficienţelor în agricultura durabilă
 • Modelarea în cultura plantelor.
 
Cercetare şi dezvoltare tehnologică în agricultura durabilă:
 • Cercetare şi dezvoltare tehnologică la plantele de câmp
 • Cercetare şi dezvoltare tehnologică la pajişti şi plantele furajere
 • Cercetare şi dezvoltare tehnologică la plante medicinale
 • Tehnologii convenţionale şi neconvenţionale comparate
 
Calitatea tehnologiei în agricultura durabilă
 • Sisteme tehnologice complexe de valorificare a resurselor în lanţurile trofice: lanţurile trofice sol-apă-plantă-atmosferă şi sol-plantă-animal
 • Optimizări secvenţiale şi generale în tehnologia plantelor în agricultura durabilă
 • Tehnici şi tehnologii pentru valorificarea terenurilor cu diferite surse şi grade de poluare
 • Tehnologii bazate pe efectele metodelor de combatere integrată a bolilor, buruienilor şi a dăunătorilor
 • Managementul cantităţii şi calităţii producţiei în agricultura durabilă
 • Dezvoltarea de sisteme de expertiză, diagnoză şi prognoză în producţia plantelor de câmp
 • Sisteme expert în cultura plantelor
 • Sisteme alternative de producţie vegetală.
 • Calitatea producţiei şi a mediului în agricultura durabilă
 • Strategii de asigurare a calităţii produselor alimentare în vederea satisfacerii cerinţelor de hrană ale populaţiei
 • Elaborarea pentru diferitele tipuri de materii prime a condiţiilor, mijloacelor şi tehnicilor de minimizare a pierderilor directe post-recoltă
 • Studiul parametrilor ce determină comportarea produselor cu valorificare în stare proaspătă cu grad ridicat de perisabilitate în cadrul operaţiilor de manipulare, condiţionare în vederea procesării sau a depozitării
 • Optimizarea tehnologiilor existente şi elaborarea de noi tehnologii pentru asigurarea conservabilităţii cu pierderi minime cantitative şi calitative a materiilor prime pe medie şi lungă durată
 • Promovarea calităţilor organoleptice, biologice şi comerciale ale produselor alimentare cu stabilirea criteriilor de caracterizare a degradării structurale
 • Promovarea de metode de analiză şi control nedistructiv, nepoluant asupra produsului în fluxul operaţiilor de condiţionare, păstrare şi procesare
 • Studiul relaţiei cerere-ofertă pe filiere de producţie vegetală
 • Cercetări fundamentale privind influenţa tehnologiei asupra calităţii producţiei vegetale ca mijloc esenţial al asigurării cerinţelor sanogenetice specifice
 • Elaborarea de procedee noi pentru valorificarea integrală a componentelor materiilor prime şi subproduselor în condiţiile proceselor circular active nepoluante
 • Dezvoltarea de tehnici de analiză a calităţii şi a stării de poluare chimică a apei consumate de populaţie şi în procesul producţiei agricole în vederea evaluării riscului pentru sănătate
 • Monitoringul factorilor de mediu cu impact direct în producţia agricolă (sol, aer, apă)
 • Calitatea seminţelor şi a materialului de semănat la plante în agricultura durabilă.