Agricultură durabilă

Programul de studii universitare de masterat Agricultură durabilă este acreditat și funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură din anul 1995. Misiunea acestui program de studii este de a furniza cunoştinţe, deprinderi şi competenţe specifice pentru specializarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul agriculturii în problematica de mare actualitate şi interes reprezentată de agricultura durabilă, respectiv în problematica exploatării durabile a resurselor în procesul de producţie agricolă, a sistemelor agricole alternative (agricultură ecologică, agricultură de precizie), a tehnologiilor integrate de producţie agricolă, a protecţiei şi conservării mediului şi a asigurării durabilităţii exploataţiei agricole şi a mediului rural din care aceasta face parte. Absolvenţii acestui program de studii vor putea să-şi găsească locuri de muncă în domeniul cercetării-dezvoltării agricole, învăţământului, administraţiei agricole, precum şi în cadrul tuturor instituțiilor/companiilor ce activează în domeniul agricol sau tangenţial acestuia.

Descoperă planurile de învățământ

DisciplinăObiective
Ecosisteme agricoleObiectivele disciplinei sunt cunoaşterea caracteristicilor structurale şi funcţionale ale ecosistemelor agricole, a particularităţilor acestora, optimizarea intervenţiei antropice şi creşterea stabilităţii ecosistemelor artificiale, conservarea resursele necesare unei dezvoltări durabile. Capacitatea de a analiza și gestiona ecosistemele agricole în scopul asigurării durabilității acestora.
Utilizarea durabilă a fondului funciarCunoașterea zonării ecopedologice a solurilor din România și a pretabilității acestora pentru diferite categorii de folosințe. Ameliorarea solurilor slab productive, identificarea și aplicarea măsurilor pentru valorificarea superioară a resurselor de sol. Elaborarea, implementarea și managementul proiectelor de dezvoltare durabilă, în concordanță cu principiile conservării fertilității solurilor.
 Energii alternative în agriculturăCrearea de competenţe şi abilităţi necesare soluţionării problemelor legate de exploatarea raţională a surselor de energie utilizate în agricultură şi accesarea de noi surse de energie regenerabile şi în armonie cu natura. Cumularea informaţiilor necesare utilizării eficiente a energiilor alternative. Dezvoltarea de abilităţi în integrarea exploatării surselor de energii alternative în agricultură.
Protecţia mediului în agriculturăÎn contextul domeniului şi al programului de studii, modulul are obiectivul general de a contribui la formarea de specialişti cu un nivel înalt de competenţe ştiinţifice şi profesionale privind abordarea producţiei agricole dintr-o perspectivă sustenabilă, integrând principiile economiei circulare, problematica mediului şi a climei şi calitatea vieţii.
 Tehnologii integrate în cultura plantelor IDezvoltarea competenţelor privind analiza tehnologiilor de producție în sisteme de agricultură durabilă ce favorizează procesele biologice în vederea reducerii inputurilor sintetice. Dezvoltarea competenţelor privind cunoașterea proceselor de formare a recoltei și a factorilor care le influențează. Dezvoltarea competenţelor privind elaborarea și optimizarea tehnologiilor integrate la culturile de câmp.
Tehnologii integrate în cultura plantelor IIObiectivul general al modulului este de a contribui la formarea de profesionişti capabili să gestioneze itinerariile tehnologice dintr-o perspectivă agroecologică, să elaboreze soluţii tehnologice, să dezvolte tehnologii moderne, performante, în funcţie de condiţiile ecologice şi cerinţele diversificate de valorificare şi de piaţă și corespunzător cerinţelor privind dezvoltarea durabilă a agriculturii, mediului rural şi economiei naţionale şi integrarea României în structurile Uniunii Europene. Acest modul le permite studenţilor aprofundarea cunoştinţelor agronomice şi agroecologice, a celor legate de abordarea holistică a fermei horticole în contextul dezvoltării durabile şi al schimbărilor climatice globale.
Principii şi reguli de fertilizareCursul pune la dispoziţia studenţilor informaţii de specialitate necesare pentru practicarea unei agriculturi durabile prin cultivarea raţională şi aplicarea tehnologiilor performante, prietenoase cu mediul înconjurător, care ţin seama de bilanţul elementelor în natură. Cursul prezintă cauzele care duc la scăderea fertilităţii solului, dar şi principiile şi regulile de fertilizare, care ţin cont de cantitatea de elemente nutritive extrase din sol odată cu recolta, de conservarea şi folosirea corectă a resurselor naturale.
Sisteme de lucrare a soluluiCrearea de condiții favorabile creșterii și dezvoltării plantelor de cultură, în special cele legate de sol.
Culturi agricole alternativeConţinutul disciplinei completează cunoştinţele dobândite de masteranzi la alte discipline şi urmăreşte cunoaşterea unor specii de plante mai puţin cunoscute şi mai puţin cultivate în mod curent, dar care pot constitui o alternativă a speciilor deja utilizate, datorită faptului că, ele pot constitui o oportunitate pentru fermieri pentru surse de venituri suplimentare, având un preţ mai ridicat, dar şi pentru că nu necesită inputuri mari, nu sunt pretenţioase faţă de condiţiile de cultivare şi pot supravieţui unor climate mai aspre.
Formarea şi evaluarea recoltei
DisciplinăObiective

Managementul resurselor în sistemele agricole

Posibilitatea de a oferii solutii in cadrul sistemelor agricole privind gestionarea resurselor. Insuşirea principiilor şi a tehnicilor de realizare în practicã a unor sisteme de producţie capabile sã satisfacã cerinţele economice eficiente.

Impactul schimbărilor climatice în agricultură

 
 Strategii de dezvoltare durabilăDezvoltarea competenţelor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă a diferitelor sisteme de agricultură şi a spaţiului rural. Dezvoltarea competenţelor privind analiza diferitelor sisteme de producție durabilă şi a modului de elaborare a unor tehnologii agricole prietenoase cu mediul. Dezvoltarea competenţelor privind stabilirea unor obiective de dezvoltare rurală condiţionate de activitatea agricolă.
Materialul biologic în producția agricolă vegetală 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Managementul buruienilor în agricultura durabilăEliminarea concurenței pe care o realizează buruienile pentru factorii de vegetație asupra plantelor de cultură.
 Managementul bolilor în agricultura durabilăCrearea de competenţe şi abilităţi necesare diagnozei bolilor plantelor, patogenilor implicați și identificării măsurilor și mijloacelor de combatere adecvate cu scopul de a elabora strategii de protecţie a culturilor în sisteme de agricultură durabilă împotriva atacului agenţilor patogeni.
Managementul dăunătorilor în agricultura durabilăSe urmăreşte instruirea teoretică şi practică a viitorilor experţi în agricultură durabilă prin cunoașterea speciilor de dăunători din culturile agricole. Se pune accent pe utilizarea metodelor profilactice și a celor biologice în combaterea dăunătorilor.
Sisteme de creştere a animalelor în agricultura durabilăPerfecționarea pregătirii teoretice și practice a studenţilor privind cunoaşterea tehnologiilor de creștere a animalelor în cadrul unor sisteme agricole durabile. Sistemele de creștere durabilă a animalelor trebuie să recicleze resursele, să asigure nevoile societății, să fie competitive comercial și să protejeze mediul.
Resurse agrosilvopastoralePrezentarea conceptelor și practicilor privind utilizarea integrată a terenurilor agricole și silvice. Însușirea de către studenți a principiilor și a modalităților de realizare în practică a sistemelor de producție agrosilvopastorale. Prezentarea beneficiile economice și ecologice ale sistemelor agrosilvopastorale.
Elaborarea şi managementul proiectelorDobândirea de cunoştinţe şi abilităţi cu privire la elaborarea şi managementul proiectelor pentru implementare lor cu succes şi atingerea obiectivelor propuse.
Tehnici de conservare şi prelucrare a produselor agricoleDisciplina „Tehnici de conservare și prelucrare a produselor agricole” urmăreşte: familiarizarea studenţilor masteranzi de la specializarea „Agricultură Durabilă”, anul II cu problemele specifice, de actualitate ale agriculturii la nivel mondial, european şi în România, în contextul tendinţelor actuale de sporire a recoltelor de produse agro-alimentare corespunzător creşterilor demografice, pe fondul preocupărilor pentru calitatea produselor şi pentru diminuarea impactului negativ al activităţilor agricole asupra mediului natural şi asupra întregului lanţ trofic. Modalități moderne de conservare și prelucrare a produselor agricole.
Calitatea şi trasabilitatea produselor agricolePregătirea masteranzilor în evaluarea calităţii recoltei, a produselor agricole şi alimentare în conformitate cu standardele şi legislaţia naționale/europene, cu accent pe managementul calităţii, pe filiere de procesare până la obţinerea produselor alimentare.
AgribusinessDezvoltarea personala a cursantilor in domeniul businesului, stabilirea principiilor de business in general. Conceptul afacerilor in general si cu implicatii in domeniul agricol. Dezvoltarea spiritului antreprenorial si al creatiei in special. Cunoştinţe specifice in domeniul afacerilor, utilizarea tehnicilor manageriale, evaluare, eficienta, aspecte practice privind organizarea, analiza financiară si dezvoltarea personala.
Etică și integritate academicăCunoasterea si utilizarea termenilor de specialitate; intelegerea notiunilor de etica, morala, integritate in formarea unui comportament corect din punct de vedere deontologic; cunoasterea legislaţia referitoare la drepturile de autor si a aspectelor deontologice ale cercetării şi publicării rezultatelor ştiinţifice.
Formarea şi evaluarea recolteiÎnsușirea cunoștințelor teoretice și practice cu privire la recoltă și formarea acesteia, precum și cu privire la activitatea de apreciere a stării unei culturi și de evaluare a recoltei.
Practică de specialitate şi activitate de cercetare științifică* 
  
  
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Susținere lucrare de disertație (examen de disertație)**