Misiune & Viziune

Misiunea noastră este să formăm specialiști capabili să stabilească un echilibru durabil între om, producție și mediu.

Misiune

Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV Bucureşti) are misiunea de a forma specialişti cu înaltă calificare în domeniile agronomie, silvicultură, biologie, precum şi în domeniile conexe acestora, în principal pentru sectoarele de producţie, servicii, cercetare ştiinţifică, învăţământ, expertiză şi consultanţă, analize şi determinări de laborator, agribusiness, asigurări, administraţie, managementul integrat al exploataţiilor agricole, forestiere şi al spaţiului rural.

De asemenea, Facultatea de Agricultură are misiunea de a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniile agronomie, siguranţă şi securitate alimentară, mediu înconjurător şi biotehnologii agricole. Prin tradiție, Facultatea de Agricultură din cadrul USAMV Bucureşti pregătește specialişti destinaţi cu prioritate domeniului culturilor de câmp, dar având o vocaţie mai largă, o viziune de ansamblu asupra tuturor domeniilor producţiei agricole şi sectoarelor adiacente, şi anume: legumicultură, pomicultură, viticultură, zootehnie, conservarea, procesarea şi valorificarea produselor agricole, managementul producţiei şi valorificării produselor agricole, managementul sistemelor agricole şi a mediului rural legat de acestea.

Totodată, Facultatea de Agricultură formează specialişti în agricultură durabilă, consultană agricolă, ştiinţele solului și expertiza fondului funciar, protecţia agroecositemelor și expertiză fitosanitară, ameliorarea plantelor și producerea de sămânță, silvicultură, biologie, precum şi în domeniile conexe acestora. Facultatea de Agricultură formează specialişti cu pregătire superioară în ştiinţele care fundamentează gestionarea şi exploatarea raţională a resurselor naturale, în primul rând solul şi apa, ştiinţele cultivării plantelor şi creşterii animalelor, precum şi în cele ce ţin de gestionarea şi protecţia sistemelor agricole şi gestionarea problemelor spaţiului rural românesc. Prin procesul de învăţământ, se urmăreşte să se imprime studenţilor deprinderea de a utiliza cele mai recente tehnologii, bazate pe folosirea unui material biologic performant, a unei dotări tehnice performante și a unor inputuri care să asigure îndeplinirea obiectivelor de producție (cantitate și calitate) în condiţii de eficienţă economică şi în condiţiile reducerii efectelor dăunătoare / poluante ale activităţilor desfășurate asupra mediului.

Obiectivele strategice

 • Asigurarea unei pregătiri temeinice a studenților în domeniul ştiinţelor fundamentale, pentru a inocula viitorilor absolvenţi rigoarea ştiinţifică în analiza fenomenelor şi proceselor, în elaborarea conceptelor teoretice şi a soluţiilor practice, în procesul de decizie, precum şi pentru a le conferi capacitatea de înţelegere, abstractizare şi deschidere către nou, inovaţie şi progres.
 • Formarea de specialişti cu o pregătire profesională aprofundată, bazată pe însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, tehnice şi economice necesare coordonării și derulării diferitelor procese de producţie.
 • Formarea de specialişti cu pregătire intelectuală generală şi ştiinţifică de bază, ce le oferă capacitatea de adaptare rapidă la situaţii noi, autonomie de decizie, competenţe manageriale, aptitudini de a gestiona sistemele complexe cum sunt cele agricole, agro-silvice, silvice sau biologice, precum și a ecosistemele în ansamblul lor.
 • Menţinerea prestigiului intern şi internaţional de care se bucură facultatea şi creşterea acestui prestigiu pentru atragerea spre studiile universitare şi postuniversitare a tinerilor cu capacităţi intelectuale deosebite şi cu performanţe profesionale dovedite, şi care ulterior, după absolvirea facultăţii să fie cât mai bine cotaţi pe piaţa muncii.
 • Dezvoltarea de teme de cercetare prin proiecte cu finanţare naţională şi internaţională derulate în parteneriat cu diferite instituţii de învăţământ şi de cercetare din ţară şi de peste hotare, care să contribuie la rezolvarea diferitelor probleme de natură agricolă, biologică sau agro-silvică pe plan zonal, naţional şi internaţional.
AGRONOMIE

AGRICULTURĂ DURABILĂ

BIOLOGIE

SILVICULTURĂ
CERCETARE

CONSULTANȚĂ

Strategii propuse pe domenii

Strategia privind dezvoltarea facultății

 • Dezvoltarea şi modernizarea permanentă a programelor de studii existente, în concordanţă cu cerinţele pieţii muncii;
 • Evaluarea periodică a programelor de studii universitare de licenţă şi masterat din cadrul facultății;
 • Diversificarea ofertei educaționale prin demararea unor programe de studii în limba engleză pentru atragerea de studenți străini;
 • Revizuirea programelor de studii corespunzător cerinţelor pieţei forţei de muncă, respectiv punerea de acord a structurii programelor de studii cu dinamica pieţei forţei de muncă şi a activităţilor în care vor lucra absolvenţii facultăţii pentru adaptarea rapidă a acestora la condiţiile viitoarelor locuri de muncă;

Strategia didactică

 • Modernizarea procesului de învățământ prin utilizarea noilor tehnologii și tehnici de predare, inclusiv a celor specifice învățământului on-line;
 • Dezvoltarea metodelor pedagogice activ-participative, care presupun antrenarea studenților în activitatea instructiv-educativă cu aplicarea metodelor de predare centrate pe studenti;
 • Diversificarea sistemului de evaluare a activităţii studenţilor, astfel încât să se stimuleze autonomia, initiaţiva şi efortul individual în pregătirea profesională a studenţilor;
 • Creșterea atractivității programelor de studii prin adaptarea curriculei la cerințele mediului socio-economic și corelarea lor cu programe similare cu înaltă recunoaștere internațională;

Strategia privind dezvoltarea cercetării ştiinţifice

 • Dezvoltarea şi consolidarea în cadrul Facultăţii de Agricultură din cadrul USAMV Bucureşti a unui mediu favorabil activităţii de cercetare ştiinţifică de performanţă, dinamic, adaptabil şi competitiv, care să susţină progresul învăţământului superior agronomic, precum şi progresul ştiinţific, economic şi social românesc în context european şi mondial;
 • Creşterea capacităţii colectivelor de cercetare din cadrul facultăţii de a elabora proiecte de cercetare, cu şanse reale de succes la competiţiile interne şi internaţionale pentru finanţare;
 • Promovarea participării colectivelor de cercetare din cadrul facultăţii la programele europene şi internaţionale, precum și integrarea acestora în platformele tehnologice europene şi în reţelele internaţionale de cercetare ştiinţifică;
 • Realizarea unor proiecte de cercetare interdisciplinare în cadrul unor echipe de lucru mixte constituite la nivelul universității din membri cadre didactice, doctoranzi, cercetători cu competențe complementare (colaborări multidisciplinare);

Strategia privind dezvoltarea bazei materiale

 • Modernizarea, reabilitarea şi dotarea spaţiilor destinate activităților didactice și de cercetare științifică (săli de curs, laboratoare și seminarii, laboratoare de cercetare științifică);           
 • Consolidarea şi renovarea Corpului Biologie şi a Corpului Agrochimie prin dezvoltarea de proiecte de investiţii;
 • Dezvoltarea câmpurilor didactice şi de cercetare științifică din incinta Campusului Agronomie-Herăstrău și de la Moara Domnească, prin dotarea cu echipamente și utilaje agricole, asociat cu alocarea resursei umane necesare;                                          
 • Dezvoltarea şi continuarea dotării laboratorului de Cercetări Agrofitotehnice existent la Moara Domnească;                   
 • dezvoltarea bibliotecilor din cadrul departamentelor facultăţii.

Strategia privind managementul calității

 • Eficientizarea sistemului de management al calității și aplicarea lui la toate structurile din cadrul facultăţii: autoevaluarea cadrelor didactice; evaluarea colegială; evaluarea de către directorul de departament a cadrelor didactice din cadrul departamentului; evaluarea de către studenţi a activităţilor didactice;
 • Elaborarea la începutul fiecărui an universitar a fișelor disciplinelor predate de cadrele didactice;
 • monitorizarea, controlul şi verificarea continuă a fişelor disciplinelor și adaptarea acestora la cerințele de pe piața muncii;
 • Verificarea modului în care sunt aplicate procedurile, activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii;
 • Monitorizarea îndeplinirii indicatorilor de calitate și luarea de măsuri pentru îndeplinirea lor;

Conducere

 Prodecan activitate didactică, evaluare și  asigurarea calității,  transparență decizională, etică și deontologie universitară

Prodecan cercetare științifică

 

Prodecan practică studenți, internaționalizare și Erasmus+, administrativ, relații studenți și alumni

Directorul Departamentului de Ştiinţele Solului

Directorul Departamentului de Științele Plantelor

Administrator șef facultate

Comisii Facultate

 • Comisia pentru Activitate Didactică

Preşedinte

Membrii:

 • Prof.univ.dr. Mircea MIHALACHE
 • Prof.univ.dr. Viorel ION
 • Conf.univ.dr. Leonard ILIE
 • Student Vlad Ionuţ CRISTEA

 

Comisia pentru Activitate Ştiinţifică

Preşedinte:

 • Conf.univ.dr. Lenuţa Iuliana EPURE

Membrii:

 • Prof.univ.dr. Viorel ION
 • Prof.univ.dr. Doru Ioan MARIN
 • Conf.univ.dr. Roxana MADJAR
 • Student Horia LUNGU

 

Comisia pentru Probleme Studenţeşti

Preşedinte:

 • Conf.univ.dr. Leonard ILIE

Membrii:

 • Prof.univ.dr. Costică CIONTU
 • Prof.univ.dr. Mircea MIHALACHE
 • Conf.univ.dr. Hellene CASIAN
 • Student Viorela Cătălina PANAIT-MARCU

 

Comisia pentru Imagine, Relaţii Interne şi Internaţionale

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Viorel ION

Membrii:

 • Prof.univ.dr. Costică CIONTU
 • Conf.univ.dr. Lenuţa Iuliana EPURE
 • Şef lucr.univ.dr. Adrian Gheorghe BĂŞA
 • Student Cristian ZOB

 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Ionela DOBRIN

Membrii:

 • Prof.univ.dr. Ioan Marin DORU
 • Conf.univ.dr. Hellene CASIAN
 • Conf.univ.dr. Roxana MADJAR
 • Student Viorela Cătălina PANAIT-MARCU

 

Comisia de iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Costică CIONTU

Membrii:

 • Prof.univ.dr. Mircea MIHALACHE
 • Prof.univ.dr. Viorel ION
 • Prof.univ.dr. Doru Ioan MARIN
 • Conf.univ.dr. Lenuța Iuliana EPURE

Comisia pentru Consiliere şi Orientare în Carieră

Preşedinte:

 • Conf.univ.dr. Hellene CASIAN

Membrii:

 • Prof.univ.dr. Ionela DOBRIN
 • Conf.univ.dr. Leonard ILIE
 • Conf.univ.dr. Lenuţa Iuliana EPURE
 • Student Diana Petruţa GORGHIU

 

Comisia pentru Patrimoniu

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Costică CIONTU

Membrii:

 • Prof.univ.dr. Viorel ION
 • Prof.univ.dr. Aurelian PENESCU
 • Conf.univ.dr. Leonard ILIE

 

Comisia pentru Audit Didactic

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Doru Ioan MARIN

Membrii:

 • Prof.univ.dr. Aurelian PENESCU
 • Conf.univ.dr. Roxana MADJAR

 

Comisia pentru Audit Cercetare Ştiinţifică

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Mircea MIHALACHE

Membrii:

 • Prof.univ.dr. Aurelian PENESCU

 

Comisia pentru Audit Administrativ-Managerial

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Aurelian PENESCU

Membrii:

 • Prof.univ.dr. Doru Ioan MARIN

 

Comisia pentru Etică

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Ionela DOBRIN

Membrii:

 • Conf.univ.dr. Roxana MADJAR
 • Conf.univ.dr. Hellene CASIAN
 • Student Vlad Ionuţ CRISTEA

Membrii Senatului Universitar

Secretariat

Secretar

Monica ŞTEFAN – Secretar șef facultate

Cristina IONESCU

Mihaela PETRESCU

Secretar – IFR

Şef lucr.univ.dr. Elena Loredana SFETCU

Adrian Costin DELIU-BIANU

Program de lucru cu publicul: De luni până vineri, între orele 12:00 – 14:00

Pentru informaţii, puteţi accesa:

Tel./Fax: 021 318 04 66 / Tel.: 0754 086 451

Email: info@agro-bucuresti.ro / secretariatagricultura@gmail.com

Tel. pentru IFR: 0374 022 801 / Tel.: 0754 086 452

Email pentru IFR: secretariat.agricultura.ifr@gmail.com

Raport de activitate

Cadre didactice

Departamentul de Științele Solului

Director de departament

Membru
Facultatea de Agricultură

Membru/Prorector
USAMV București

Membru/Decan
Facultatea de Agricultură

Prof.univ.dr. Gheorghe BUDOI

Membru

Departamentul de Științele Plantelor

Director interimar de departament

Prof.univ.dr. dr.h.c. Gheorghe Valentin ROMAN

Profesor emerit

Membru/Prodecan
Facultatea de Agricultură

Prof.univ.dr. Stelica CRISTEA

Membru/Director
Școală Doctorală

Membru/Director
Departament IFR

Membru/Prodecan
Facultatea de Agricultură

Colaboratori

Colaboratori interni

 • Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
 • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
 • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi
 • Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultură
 • Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole
 • Universitatea Transilvania, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere
 • Universitatea Politehnica Bucureşti
 • Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului Bucureşti
 • Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură Bucureşti
 • Institutul de Bioresurse Alimentare Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov
 • Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Braşov
 • Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti
 • Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
 • Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman
 • Administraţia Naţională de Meteorologie
 • Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Arad
 • Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Argeş
 • Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Călăraşi
 • Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj
 • Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Constanţa
 • Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Giurgiu
 • Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Gorj
 • Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Teleorman
 • SC Agrofam Holding SRL Fetesti
 • SC Ostrovit SA
 • SC Transliberta Călăraşi
 • SC Genetica Agro SRL Sinaia
 • SC BASF SRL
 • SC Agricover SA
 • SC Syngenta Agro SRL
 • SC Procera Agrochemicals România SRL
 • Saaten Union România SRL
 • Fundaţia Universitară CERA pentru Dezvoltare Agricolă şi Rurală

Colaboratori externi

Austria

 • Bundesgymnasium Schwechat

Belgia

 • Faculte de Sciences Agronomiques Gembloux
 • Université Libre Louvain-la-Neuve
 • University of Gent

Bulgaria

 • Agricultural University of Plovdiv
 • Institute of Agriculture and Seed Science „Obraztsov Chiflik”

Croaţia

 • Faculty of Agriculture Zagreb

Cipru

 • Organization of Control and Certification of Organic Products “DIO” Ltd
 • Agricultural Research Institute of Cyprus

Egipt

 • Faculty of Agriculture, Kafr El-Sheikh University

Estonia

 • Oü Miksike Learning Environment

Finlanda

 • Lappeeranta University of Technology

Franța

 • Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers, Groupe ESA
 • Institute Universitaire de Technologie Angers
 • Universite d’Angers
 • Institut National Agronomique Paris-Grignon
 • École Nationale Supérieure Agronomique de Rennes

Germania

 • University of Hohenheim
 • University of Duisburg-Essen
 • University of Applied Science of Eberswalde
 • Universität Tübingen
 • Agro-Oeko Consult

Grecia

 • Agricultural University of Athens
 • Aristotle University of Thessaloniki
 • Planning Group LTD
 • Ellinogermaniki Agogi
 • Greek Research and Technology Network
 • Pouliadis Associates Co.
 • Agrotypos Company

Marea Britanie

 • University of Greenwich
 • University of Nottingham

Olanda

 • Wageningen University
 • University of Utrecht

Ungaria

 • Corvinus University of Budapest
 • Hungarian Association of Ecological Farming (Mogert)

Italia

 • University of Udine

Moldova

 • Universitatea Agricolă de Stat
 • Institutul de Pedologie şi Agrochimie “Nicolae Dimo”

Norvegia

 • Norwegian University of Life Sciences

Portugalia

 • University of Evora

Slovenia

 • University of Maribor, Faculty of Agriculture

Spania

 • Universidad Politécnica de Valencia
 • University of Alcala

Suedia

 • Royal Institute of Technology