Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă

Programul de studii universitare de masterat Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă este acreditat și funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură din anul 2009. Misiunea acestui program de studii este de a pregăti specialişti în domeniul ameliorării plantelor și al producerii de semințe care să aibă capacitatea de a organiza şi conduce programe de ameliorare la diferite specii de cultură mare și horticole, de a coordona unităţi specializate în producerea de sămânţă, dar şi cu abilități și competenţe în realizarea lucrărilor de control şi certificare a loturilor semincere. Absolvenţii acestui program de studii vor putea să-şi găsească locuri de muncă în domeniul cercetării-dezvoltării agricole, precum şi în cadrul tuturor companiilor naționale sau multinaţionale ce activează în domeniul agricol sau tangenţial acestuia, sau vor putea să-şi desăvârşească pregătirea prin studii universitare de doctorat.

Descoperă planurile de învățământ

DisciplinăObiective
Ameliorarea plantelor pentru obiective specificeScopul disciplinei este de a prezenta o imagine globală a complexităţii obiectivelor urmărite în ameliorarea plantelor şi de a forma un mod de gândire flexibil în abordarea stabilirii priorităţilor şi a optimizării deciziilor de ameliorare.
Obiective specifice: acumularea de cunoștințe pentru fiecare obiectiv de ameliorare cu privire la. fundamentarea teoretică, progrese realizate, metodele de ameliorare cele mai adecvate, specificul selecţiei, resursele genetice şi perspectivele de progres; o mai buna înțelegere a activităților specifice de ameliorarea plantelor, cum ar fi selecția germoplasmei parentale, observarea și înregistrarea variației fenotipice și selecția în rândul descendenților pentru a atinge un anumit obiectiv specific
Bazele Genetice ale Ameliorării PlantelorCursul pune la dispoziţia studenţilor masteranzi informaţii despre ereditatea și variabilitatea organismelor vii.
BiostatisticăCunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale Biostatisticii.
Conservarea și utilizarea resurselor genetice vegetaleAcumularea de cunoștințe teoretice si practice referitoare la conservarea și utilizarea resurselor genetice vegetale – ca sursă de material genetic util, actual și potențial pentru ameliorare și cercetare.
Culturi de Celule și Utilizarea lor în Ameliorarea PlantelorÎnsuşirea de cunoştinţe în domeniul biotehnologiei celulare vegetale, informaţii teoretice referitoare la tehnicile axate pe valorificarea totipotenţialităţii celulare, în scopuri
practice ca înmulţirea clonală a plantelor de interes economic, pe medii artificiale, aseptice, obţinerea unui material de propagare eradicat de boli şi dăunători, dar şi studii cu caracter fundamental , ca instrument de cercetare privind noile tehnici de ameliorare şi selecţie in vitro.
Dreptul de proprietate intelectuală în ameliorarea plantelorFurnizarea de cunoștințe cu privire la drepturile amelioratorilor de plante, în conformitate cu Convenția UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants), în România și în țările membre UPOV; o mai bună înțelegere a modului în care un Sistem de Protecție a Soiurilor de Plante (PVP) funcționează pentru cei implicați în înregistrarea noilor soiuri și hibrizi.
Elemente de inginerie geneticăÎnsușirea tehnicilor de identificare, izolare şi transfer al genelor la plante; Dobândirea și însușirea modului de lucru într-un laborator de biotehnologii, a tehnicilor care permit modificarea genetica a plantelor prin inginerie genetica. Formarea capacităţii de a indica în mod adecvat, de a evalua şi interpreta caracterele la nivel molecular prin folosirea markerilor genetici;
Elementele tehnice ale asigurării culturilor semincereCunoașterea importanței protejării culturilor agricole de factorii naturali de risc și însușirea cunoștințelor privitoare la elementele tehnice care vizează asigurarea și reasigurarea culturilor agricole
Interactiunea planta-patogen si mecanisme moleculare de aparareFormarea unor specialişti – practicieni capabili să stabilească corect reactia plantelor fata de atacul patogenilor. Cunoasterea mecanismelor de aparare a plantelor la atacul patogenilor.
Reglementari in domeniul producerii de samantaCunoasterea reglementarilor privind organizarea producerii de samanta cu referire la inscrierea soiurilor de cultura, organizarea certificarii loturilor semincere, circulatia semintelor
Strategii de fertilizare în culturile semincereCursul pune la dispoziţia studenţilor masteranzi informaţii de specialitate necesare pentru diagnosticarea diferenţiată a cauzelor deranjamentelor din plante şi a abordării celor mai corecte decizii în iniţierea măsurilor de corecţie a sistemului de fertilizare în culturile semincere.
Strategii si metode de ameliorarea plantelorAcumularea de cunoștințe și formarea de abilități cu privire la capacitatea de a elabora și implementa strategii de integrare a tehnologiilor moderne în programele de creare a noilor soiuri şi hibrizi; – o mai bună înțelegere a instrumentelor bioinformatice pentru prelucrarea și interpretarea rezultatelor științifice din domeniul ameliorării.
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Elaborarea şi managementul proiectelorAsigură studenţilor un parcurs teoretic şi practic complet, coerent şi actual privind elaborarea şi managementul proiectelor, incluzând elemente specifice proiectelor de cercetare ştiinţifică şi elemente specifice altor tipuri de proiecte (de dezvoltare) şi le formează competenţe de un înalt nivel profesional.
Controlul și certificarea loturilor semincere IPrin parcurgerea cursului şi lucrărilor practice se urmăreşte: stabilirea provenienţei seminţei, verificarea amplasării loturilor semincere, controlul aplicării tehnologiilor specifice producerii de sămânţă, determinarea purităţii varietale şi a stării sanitare şi circulaţia seminţelor.
Obiectivele specifice: Se pune accentul pe însuşirea tehnicilor de control în câmp la diferite specii, de această lucrare depinzănd în final aprobarea sau respingerea loturilor semincere.
Controlul și certificarea loturilor semincere IIPrin parcurgerea cursului şi lucrărilor practice se urmăreşte: stabilirea provenienţei seminţei, verificarea amplasării loturilor semincere, controlul aplicării tehnologiilor specifice producerii de sămânţă, determinarea purităţii varietale şi a stării sanitare şi circulaţia seminţelor.
Obiectivele specifice: Se pune accentul pe însuşirea tehnicilor de control în câmp la diferite specii, de această lucrare depinzănd în final aprobarea sau respingerea loturilor semincere.
Etica si integritate academicaCunoasterea si utilizarea termenilor de specialitate; intelegerea notiunilor de etica, morala , integritate in formarea unui comportament corect din punct de vedere deontologic; cunoasterea legislaţia referitoare la drepturile de autor si aspectelor deontologice ale cercetării şi publicării rezultatelor ştiinţifice
Exploatarea și utilizarea mașinilor agricole în culturile semincereCrearea de competențe şi abilități necesare cunoașterii, funcționării şi exploatării optime a maşinilor folosite în culturile semincere
Dezvoltarea de abilități privind integrarea în cadrul unei agriculturi de precizie, de înalt nivel tehnic, cu imputuri minime şi eficiență maximă
Dezvoltarea abilităților decizionale, de eliminare a factorilor de risc în domeniul exploatării maşinilor şi echipamentelor pentru producerea culturilor semincere
Formarea si evaluarea recolteiÎnsușirea cunoștințelor teoretice și practice cu privire la recoltă și formarea acesteia, precum și cu privire la activitatea de apreciere a stării unei culturi și de evaluare a recoltei.
Managementul combaterii integrate a bolilor şi dăunatorilor în culturile semincereFormarea unor specilaisti-practicieni capabili sa stabilieasca si sa elaboreze corect o schema de management integrat al protectiei unei culturi de producere de samanta. Cunoasterea importantei, integrarea si argumentarea alegerii fiecarui element de protectie integrata.
Metodologia şi tehnica de producere a semințelorObiectivul principal al acestei discipline este de a oferi masteranzilor cunoștințe solide cu privire la aplicarea metodologiei de producere a seminţelor la principalele specii agricole, care să permită obţinerea unor producţii competitive, încadrate în standardele europene de calitate şi să contribuie la dezvoltarea durabilă a agriculturii pe principii ecologice şi economice.
Principii si practici in agricultura ecologicaDisciplina „Principii şi practici de agricultură ecologică” are ca scop familiarizarea studenţilor cu particularitățile sistemelor de producție ecologică, ameliorarea plantelor şi producerea materialului de înmulţire care trebuie să pună accentul pe performanța agronomică, pe diversitatea genetică, pe rezistența la boli, pe longevitate și pe adaptarea la diversele condiții pedoclimatice locale și care să respecte barierele încrucișării naturale.
Tehnologia și fiziologia postrecoltaDisciplina „Tehnologia și fiziologia postrecoltă” are ca scop familiarizarea studenţilor cu particularitățile sistemului de depozitare a seminței destinate semănatului care trebuie să pună accentul pe păstrarea calității acesteia pentru semănat.