Silvicultură

Programul de studii universitare de licență Silvicultură este acreditat și funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură din anul 2004. Misiunea acestui program de studii este de a forma specialişti în domeniul silviculturii pentru conservarea şi valorificarea superioară a fondului forestier, problemă atât de actuală şi necesară pentru silvicultura României din prezent şi în viitor prin furnizarea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe specifice. De asemenea, acest program de studii are ca obiective generale pregătirea de specialişti care să activeze în următoarele sectoare de activitate: ocoalele silvice de stat sau private, sectoare de servicii în domeniul forestier, instituţii de cercetare-dezvoltare şi învăţământ, consultanţă în domeniul forestier, companii care comercializează produse pentru tratamente fitosanitare, utilaje, materii şi materiale utilizate în procesul de producţie forestieră, unităţi de preluare/procesare/valorificare a produselor forestiere.

Descoperă planurile de învățământ

DisciplinăObiective
Matematică 
BiochimieCursul şi orele de lucrări practice urmăresc familiarizarea studenţilor cu principalele noţiuni de biochimie din perspectiva interdisciplinarităţii chimie-biologie-agricultură. Expunerea noţiunilor cât şi interacţiunea cu studenţii va avea drept scop înţelegerea proceselor biochimice care au loc la nivelul organismelor vegetale, corelaţiile între principalele clase de compuşi şi implicaţiile biochimice.
Cursul pune la dispoziţia studenţilor informaţii referitoare la metabolismul glucidelor, lipidelor, aminoacizilor şi prezintă noţiuni care explică procesul de fotosinteză, alcătuirea şi rolul acizilor nucleici, precum şi importanţa vitaminelor şi a enzimelor din punct de vedere biochimic.
După parcurgerea cursului, studenţii trebuie:
– să utilizeze corect terminologia ştiinţifică aferentă cursului;
– să coreleze noţiunile de biochimie cu cele dobândite prin parcurgerea celorlalte discipline de specialitate;
– să facă diferenţa între principalele clase de compuşi chimici care prezintă importanţă biochimică;
– să fie capabili să descrie procesele implicate în metabolismul glucidelor, lipidelor, aminoacizilor;
– să prezinte importanţa enzimelor, vitaminelor și a principalilor hormoni vegetali, din punct de vedere biochimic.
Geologie şi geomorfologieScopul disciplinei constă în deprinderea de către studenţi a modului de formare al rocilor și influența acestora asupra principalelor forme de relief și a solurilor precum și însușirea de noțiuni geomorfologice pentru cunoașterea principalelor forme de relief de pe teritoriul României.
Meteorologie şi climatologie forestiereInsuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind fenomenele meteorologice si climatologice. Dezvoltarea aptitudinilor şi a spiritului creativ în vederea formării unor specialişti în domeniu.
BotanicăCunoaşterea noţiunilor de citologie şi histologie;
Cunoaşterea morfologiei şi anatomiei organelor plantelor şi a modului de înmulţire şi răspândire a acestora;
Cunoaşterea taxonilor, nomenclatura plantelor şi a sistemelor de clasificare în ordinea evoluţiei, de la cele mai simple la cele mai evoluate plante (Angiospermae);
Pentru fiecare grup de plante se vor analiza ciclul de viaţǎ, morfologia, ecologia şi importanţa.
 Topografie cu elemente de geodezie I 
Biostatistică 
Elemente de informatică forestierăDobândirea de către studenți a cunoștințelor privind funcționarea și utilizarea mijloacelor informatice în activități din afara sferei informatice. Pe lângă reluarea cunoștințelor necesare pentru utilizarea aplicațiilor de birotică, MS Word, MS Excel și MS PowerPoint, se vor prezenta soluții alternative (Open Office, Libre Office). Un modul substanțial ocupa prezentarea produselor software FreeCAD (versiunea gratuita a AUTOCAD-ului) si PSPP (pentru prelucrări statistice).
Pedologie I 
Fiziologia plantelorCunoaşterea şi înţelegerea proceselor care au o importanţă majoră pentru funcţionarea normală a plantelor, asigurand o imagine de ansamblu asupra proceselor fiziologice din plante şi cum anume acestea sunt influenţate de factorii de mediu.
Topografie cu elemente de geodezie II 
 Dendrologie ICrearea de competențe cu privire la cunoașterea speciilor lemnoase şi a unităților lor infraspecifice din punct de vedere taxonomic, morfologic, corologic/ arealogic, ecologic şi a bunurilor și serviciilor pe care le furnizează (a valorii economice, ecologice şi ornamentale).
Practică (3 săptămâni): Botanică – 1,5 săptămâni; Topografie – 1,5 săptămâni 
  
ZoologieDisciplina tratează o parte a biodiversităţii de pe glob – nevertebrate şi vertebrate – sub toate aspectele ei esenţiale: morfologie externă şi internă, taxonomie, relaţii evolutive, biologie şi importanţă economică şi ecologică. Cunoştinţele achiziţionate de studenţi în cadrul cursului le vor permite acestora îndeplinirea sarcinilor viitoarei profesii de inginer silvic – Identificarea a unor specii de nevertebrate şi vertebrate din fauna ţării şi din cea mondială; însuşirea tehnicilor de colectare și conservare.
 Limba engleză I / Limba franceză I / Limba germană IDobândirea abilităţilor necesare pentru a putea de a utiliza cu succes limba engleză – citit, scris, comunicare orală – în orice context general şi profesional. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare profesională în limba engleză şi a capacităţii de învăţare autonomă pe tot parcursul vieţii. Dezvoltarea vocabularului specific limbii engleze aplicate domeniului silvic. Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală folosind terminologia specifică. Dezvoltarea abilității de diferențiere și utilizare adecvată a diferitelor registre lingvistice ale limbii engleze pentru afaceri. Dezvoltarea competenţelor de comunicare scrisă în limba engleză.
Limba engleză II / Limba franceză II / Limba germană IIDobândirea abilităţilor necesare pentru a putea de a utiliza cu succes limba engleză – citit, scris, comunicare orală – în orice context general şi profesional. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare profesională în limba engleză şi a capacităţii de învăţare autonomă pe tot parcursul vieţii. Dezvoltarea vocabularului specific limbii engleze aplicate domeniului silvic. Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală folosind terminologia specifică. Dezvoltarea abilității de diferențiere și utilizare adecvată a diferitelor registre lingvistice ale limbii engleze pentru afaceri. Dezvoltarea competenţelor de comunicare scrisă în limba engleză.
Microbiologie 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
 Educaţie fizică şi sport  I 
Educaţie fizică şi sport  II 
Activități de voluntariat 
  
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Mecanică şi rezistenţa materialelorCunoașterea și înțelegerea fenomenelor și principiilor fundamentale, teoremelor, relațiilor de calcul a mărimilor mecanice și ale solicitărilor simple sau compuse ce pot apărea în corpurile deformabile. Aplicarea cunoștințelor teoretice fundamentale privind reducerea sistemelor de forțe care acționează asupra unui corp.
Ecologie generalăDezvoltarea unei gândiri de ansamblu asupra efectelor antropizării, din diferite domenii, astfel încât impactul produs mediului să nu fie nociv.
Cunoaşterea circuitului materiei, energiei şi informaţiei în mediu.
– Demonstrarea rolului biodiversităţii în asigurarea unui mediu sănătos şi sanogen.
– Cunoaşterea soluţiilor practice în vederea construcţiei, redresării şi reconstrucţiei ecologice.
Fitopatologie forestierăCunoaşterea agenţilor fitopatogeni (virusuri, micoplasme, bacterii şi ciuperci) specifici sectorului forestier, recunoaşterea simptomelor externe ale bolilor produse de aceştia, precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere care trebuie aplicate în scopul evitării unor vătămări importante din punct de vedere economic.
Dendrologie IICrearea de competențe cu privire la cunoașterea speciilor lemnoase şi a unităților lor infraspecifice din punct de vedere taxonomic, morfologic, corologic/ arealogic, ecologic şi a bunurilor și serviciilor pe care le furnizează (a valorii economice, ecologice şi ornamentale).
Dendrometrie IDezvoltarea competenţelor cu privire la descrierea şi elaborarea metodelor de măsurare şi modelare biometrică a arborilor, arboretelor şi a pădurilor pe mari suprafeţe.
Studiul proceselor de creştere la arbori şi arborete în funcţie, de timp, staţiune şi modul de gospodărire.
Studiul normelor tehnice silvice specifice dendrometriei și modul de aplicare.
Pedologie IICunoaşterea principalelor sisteme de clasificare a solurilor pe plan internațional, a claselor și tipurilor de sol din România, a arealelor de răspândire a acestora, precum și a principalelor caracteristici ale tipurilor de sol. Identificarea principalilor factori limitativi ai capacității de producție și stabilirea măsurilor agropedoameliorative necesare pentru creșterea fertilității resurselor de sol.
Faună cinegetică şi gestionarea populaţiilorInstruirea teoretică și practică a studenților în vederea însușirii noțiunilor de bază privind biologia, ecologia, etologia, reproducerea, creșterea, gestionarea, recoltarea și valorificarea vânatului din fauna României.
Construcţii forestiereConceperea, proiectarea și amenajarea construcțiilor cu destinație forestieră.
Proiectarea conceptuală prin desen tehnic.
Cunoașterea etapelor de elaborare a documentației de autorizare a lucrărilor de intervenție (DALI).
 Entomologie forestierăCunoaşterea morfologiei, biologiei şi a ecologiei principalelor specii de insecte care pot produce vătămări prin roaderea frunzelor, scoarţei, rădăcinilor, lemnului şi fructificaţiei
Staţiuni forestiereDezvoltarea competenţelor cu privire la descrierea şi elaborarea metodelor de cartare stațională forestieră și interpretare a potențialului lor productiv și a soluțiilor de gospodărire. Analiza unităților de clasificare a etajelor fitoclimatice și stațională din România.
Studiul însușirilor principalilor factori ecologici ai stațiunilor forestiere.
Descrierea dinamicii stațiunilor forestiere și a etajelor fitoclimatice sub influența perturbărilor antropice și climatice
Genetica şi ameliorarea arborilor ICunoaşterea noţiunilor de bază de genetică vegetală si forestiera şi a bazelor citologice ale eredităţii şi variabilităţii arborilor, a metodelor de analiză genetică a eterminismului caracterelor cantitative şi calitative, a metodelor de inducere a variabilităţii genetice şi noţiuni de genetica populaţiilor.
Dendrometrie IIDezvoltarea competenţelor cu privire la descrierea şi elaborarea metodelor de măsurare şi modelare biometrică a arborilor, arboretelor şi a pădurilor pe mari suprafeţe.
Studiul proceselor de creştere la arbori şi arborete în funcţie, de timp, staţiune şi modul de gospodărire.
Studiul normelor tehnice silvice specifice dendrometriei și modul de aplicare.
 Silvicultură ICunoasterea proceselor de nivel ecosistemic in dezvoltarea padurii. Analiza interconditionarilor intre factorii ecologici si padure. Studiul intemeierii padurii cultivate, insusirea tehnicilor de conducere a arboretelor. Studiul regimelor si deprinderea aplicarii tratamentelor.
Practică (3 săptămâni): Dendrologie – 1 săptămână;  Pedologie – 1 săptămână; Dendrometrie – 1 săptămână 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Agricultură generală In politicile agricole la nivel mondial, în vederea protecţiei mediului şi a dezvoltării rurale s-au evidenţiat în ultimul timp, practicile agrosilvoculturale (practicile agroforestiere). Aceste practici agrosilvoculturale integrează producţii ale culturilor agricole, animale şi lemn, ca de exemplu: grădini obişnuite la un loc cu arbori, culturi agricole şi creşterea animalelor domestice; garduri de protecţie care fixează solul în culturile agricole; arbori şi tufişuri multifuncţionale în mijlocul culturilor agricole; culturi intercalate între rândurile de arbori. Acest tip de management integrat are un rol important în dezvoltarea agricolă durabilă, în conservarea şi utilizarea durabilă a bioresurselor şi a biodiversităţii, în reconstrucţia agroecosistemelor
Curs general de maşiniCunoașterea teoretică și practică a organelor componente ale motoarelor termice cu ardere internă și a tractoarelor, a exploatării acestora precum și a efectelor utilizării tractoarelor asupra mediului înconjurător.
Recunoașterea părților componente, formarea de deprinderi practice privind exploatarea și întreținerea acestora.
Limba engleză III / Limba franceză III / Limba germană IIIDobândirea abilităţilor necesare pentru a putea de a utiliza cu succes limba engleză – citit, scris, comunicare orală – în orice context general şi profesional. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare profesională în limba engleză şi a capacităţii de învăţare autonomă pe tot parcursul vieţii. Dezvoltarea vocabularului specific limbii engleze aplicate domeniului silvic. Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală folosind terminologia specifică. Dezvoltarea abilității de diferențiere și utilizare adecvată a diferitelor registre lingvistice ale limbii engleze pentru afaceri. Dezvoltarea competenţelor de comunicare scrisă în limba engleză.
Limba engleză IV  / Limba franceză IV / Limba germană IVDobândirea abilităţilor necesare pentru a putea de a utiliza cu succes limba engleză – citit, scris, comunicare orală – în orice context general şi profesional. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare profesională în limba engleză şi a capacităţii de învăţare autonomă pe tot parcursul vieţii. Dezvoltarea vocabularului specific limbii engleze aplicate domeniului silvic. Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală folosind terminologia specifică. Dezvoltarea abilității de diferențiere și utilizare adecvată a diferitelor registre lingvistice ale limbii engleze pentru afaceri. Dezvoltarea competenţelor de comunicare scrisă în limba engleză.
  
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Educaţie fizică şi sport  III 
 Educaţie fizică şi sport  IV 
Activități de voluntariat 
  
  
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Silvicultură IIÎnsușirea măsurilor silviculturale de gospodărire a pădurilor. Studiul normelor generale și speciale de gestiune, amenajare, întemeiere, îngrijire și conducere, de punere în valoare a resurselor forestiere.
Transporturi forestiereCunoașterea metodelor de transportul tehnologic a lemnului in etapa de deplasare a resurselor forestiere (cai si mijloace de transport, metode si procedee de lucru, soluții moderne de transport etc.) corelat cu principiile generale care guvernează producția silvica tehnologiile specifice, precum şi conservarea şi valorificarea factorilor de mediu.
Genetica şi ameliorarea arborilor II Cunoaşterea bazelor genetice ale ameliorării arborilor.
 Examinarea materialului biologic în procesul de ameliorare a arborilor.
 Elaborarea programelor şi strategiei de ameliorare a arborilor în funcţie de obiectivele ameliorării.
 Însușirea tehnicilor şi metodelor de ameliorare a arborilor.
 Producerea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere şi gestionarea resurselor genetice.

Împăduriri I

Crearea de competenţe şi abilităţi necesare înţelegerii, interpretării şi soluţionării problemelor legate de regenerarea pe cale artificială a pădurii, producerea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere, organizarea şi conducerea pepinierelor silvice, cultura speciilor forestiere.

Amenajarea pădurilor I 

Exploatarea pădurilor I

Prezentarea proceselor de bază, a mijloacelor, tehnicilor şi procedeelor de lucru specifice exploatării pădurilor, a restricţiilor silviculturale, precum şi prezentarea unor aspecte privind normele de tehnica securităţii muncii.

Fotogrametrie, teledetecţie şi GIS în silvicultură 
Împăduriri IICrearea de competenţe şi abilităţi necesare înţelegerii, interpretării şi soluţionării problemelor legate de regenerarea pe cale artificială a pădurii, producerea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere, organizarea şi conducerea pepinierelor silvice, cultura speciilor forestiere.
Amenajarea pădurilor II 
Exploatarea pădurilor IIPrezentarea metodelor de exploatarea a pădurilor, a restricţiilor silviculturale, a unor aspecte privind proiectarea şi organizarea activităţii de punere în valoare a lemnului precum şi a metodelor de măsurare a lemnului brut, a metodelor de conservare şi a criteriilor şi condiţiilor de sortare.
Mecanizarea lucrărilor silviceCunoaşterea noţiunilor fundamentale privind construcţia, funcţionarea şi exploatarea agregatelor agricole și silvice;
Recunoaşterea pǎrţilor componente, formarea de deprinderi practice privind exploatarea şi întreţinerea acestora.
Corectarea torenţilor IDobândirea cunoștințelor teoretice și practice privind geneza, modul de manifestare și consecințele proceselor torențiale.
Cunoașterea metodologiei privind amenajarea bazinelor hidrografice torențiale cu scopul de a restabili echilibrul hidrologic și de a apăra obiectivele amenințate de viituri.
Arhitectura peisajuluiCunoaşterea principiilor şi tehnicilor de organizare armonioasă şi durabilă, de proiectare şi construire a spaţiilor exterioare urbane şi rurale, a pădurilor parc şi de agrement, a grădinilor publice, botanice etc. Conştientizarea rolului inginerului silvicultor în construirea şi conservarea peisajului, a implicării în păstrarea biodiversităţii. Dezvoltarea gustului pentru frumos, armonie, tradiţie.
Practică (3 săptămâni): Împăduriri – 1 săptămână, Silvicultură – 1 săptămână, Amenajarea pădurilor – 1 săptămână 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
  Cadastru  
Etologie 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Activități de voluntariat 
  
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Amelioraţii silviceDobândirea cunoștințelor teoretice și practice privind geneza, modul de manifestare și consecințele diverselor procese de degradare a solului și geneza terenurilor degradate.
Cunoașterea metodologiei privind ameliorarea terenurilor degradate.
Corectarea torenţilor II 
Management forestier şi economie forestieră 
SalmoniculturăCunoaşterea biologiei principalelor specii de salmonide, a tehnologiei creșterii acestora în ferme specializate, a specificului habitatelor salmonicole naturale și a managementului populaţiilor salmonicole din apele de munte din România.
Sisteme agro-forestiereÎnsuşirea noţiunilor teoretice şi a unor deprinderi practice privind managementul sistemelor agro-forestiere
Produse forestiereCunoaşterea, înțelegerea, explicarea şi interpretarea noțiunilor specifice disciplinei Produse Forestiere.
Crearea de competenţe şi abilităţi necesare diagnozei, explicării, interpretării conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei Produse Forestiere într-o abordare interdisciplinară cu celelalte materii fundamentale.
Drept şi legislaţie forestierăPrima parte a cursului, respectiv „Introducere în studiul dreptului” iniţiază studenţii în domeniul ştiinţei Dreptului și le oferă cunoştinţe teoretice generale despre fenomenul juridic al societăţii, urmărind cunoașterea Dreptului ca suport cognitiv şi metodologic al tuturor ştiinţelor juridice, ramurale şi auxiliare, asigurându-le însușirea de concepte juridice primare şi construcţii juridice, principii juridice generale, clasificări şi tipologii, aplicarea Dreptului în domeniul silvicultură.
În partea a doua a cursului se urmărește ca legislația, în general, și cea aplicabilă în domeniul silvicultură (forestier), în special, să poată fi cunoscută, interpretată și aplicată corespunzător în baza cunoașterii generalului din studiul dreptului.
Studiul lemnuluiIdentificarea elementelor anatomice ale lemnului, cunoașterea proprietăților fizice și chimice, identificarea organoleptică a principalelor esențe lemnoase din România. Identificarea simptomatologică a defectelor lemnului și a factorilor care influențează calitatea lemnului.
Combaterea deşertificării şi degradării terenurilor Combaterea deşertificării şi secetei în zonele cele mai afectate. Identificarea proceselor de degradare a terenurilor în zonele afectate de schimbările climatice. Modul de manifestare a proceselor de schimbări climatice şi stabilirea măsurilor de atenuare a riscurilor.
 Evaluarea impactului antropic asupra terenurilor.
 Elaborarea unor măsuri practice pentru prevenirea fenomenelor de reducere a calității terenurilor.
 Crearea de competenţe cu privire la politicile şi cadrul legislativ naţional, comunitar şi internaţional destinat protecției zonelor degradate.
 Crearea de competenţe prin care absolvenții să fie capabili să îşi asume responsabilităţi în condiţii de autonomie şi să acționeze decizional în scopul dezvoltării unor modele de utilizare a resurselor regenerabile şi neregenerabile în echilibru cu capacitatea de suport a sistemelor naturale.
Practică (4 săptămâni): Elaborare proiect de diploma 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL

Tehnologia prelucrării lemnului 

 
Conservarea biodiversităţii şi arii protejateÎnsuşirea noţiunilor teoretice şi a unor deprinderi practice privind conservarea și managementul biodiversităţii.
ContabilitateDezvoltarea capacitații de înțelegere a modului de organizare si desfășurare a activității economico-financiare a unei entități
Cunoașterea şi înțelegerea fundamentelor teoretice, a principiilor şi a structurilor practice din domeniul contabilității
Comunicare şi relaţii cu publicul  
 Susținere proiect de diplomă (examen de diplomă)*