Consultanță agricolă

Programul de studii universitare de masterat Consultanţă agricolă este acreditat și funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură din anul 2001. Misiunea acestui program de studii este de a specializa şi perfecţiona specialiştii din domeniul agriculturii în problematica consultanţei agricole atât de actuală şi necesară pentru agricultura României din prezent şi viitor, prin furnizarea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe specifice. Absolvenții acestui program de studii vor putea să-şi găsească locuri de muncă în cadrul instituțiilor specializate în acordarea de consultanţă agricolă sau în cadrul departamentelor de consultanţă ale companiilor agricole, în instituțiile din domeniul administraţiei agricole, agenții sau oficii guvernamentale sau nonguvernamentale, organizații profesionale sau ale fermierilor, precum și în departamentele de relaţii/comunicare și în echipele de management ale oricărei instituții/companii din domeniul agricol şi domeniile conexe acestuia.

Descoperă planurile de învățământ

DisciplinăObiective
Bazele consultanţei agricoleÎnsușirea cunoștințelor teoretice și practice cu privire la bazele consultanţei agricole, ca elemente necesare în înţelegerea şi desfăşurarea activităţii de consultanţă agricolă.
 Probleme actuale ale agriculturii şi mediului ruralCunoaşterea problemelor reale ale agriculturii şi a mediului rural şi stabilirea de măsuri de redresare. Programe europene de dezvoltare a agriculturii şi a mediului rural.
Managementul resurselor naturaleConsumul ridicat de resurse creează presiuni la nivel global precum epuizarea resurselor neregenerabile, utilizarea intensivă a resurselor regenerabile și emisiile provenite din diverse activități. În acest context, obiectivele acestui modul se referă la abordarea problematicii managementului resurselor naturale în condițiile practicării unei agriculturi moderne și ale limitării resurselor naturale; înțelegerea cauzelor efectelor negative ale tehnologiilor agricole practicate și ale materialelor utilizate în agricultură asupra resurselor naturale; evaluarea efectelor tehnologiilor agricole asupra resurselor naturale și identificarea de soluții tehnologice și ecologice sustenabile precum și identificarea unor metode sustenabile de management agricol care să minimizeze efectele agriculturii asupra resurselor naturale.
Evaluarea fondului funciarCunoaşterea managementului şi evaluarea fondului funciar pe baza caracteristicilor intriseci ale solurilor în vederea stabilirii claselor de calitate şi a valorii terenurilor agricole din intravilan şi extravilan. Aplicarea celor mai bune metode de evaluare tinând cont de modul de folosinţă al terenurilor şi de indicatorii care pot conduce la creşterea sau scăderea valorii terenurilor. O importanţă deosebită o reprezintă încadrarea terenurilor în clase de favorabilitate a terenurilor pentru diverse folosinţe agricole.
Tehnologii agricole performante IDisciplina „Tehnologii agricole performante I” urmăreşte: familiarizarea studenţilor masteranzi de la specializarea „Consultanţă Agricolă” anul I, cu problemele specifice, de actualitate ale agriculturii la nivel mondial, european şi în România, în contextul tendinţelor actuale de sporire a recoltelor de produse agro-alimentare corespunzător creşterilor demografice, pe fondul preocupărilor pentru calitatea produselor şi pentru diminuarea impactului negativ al activităţilor agricole asupra mediului natural şi asupra întregului lanţ trofic.
Tehnologii agricole performante IIDisciplina „Tehnologii agricole performante II” urmăreşte: familiarizarea studenţilor masteranzi de la specializarea „Consultanţă Agricolă” cu problemele specifice, de actualitate ale agriculturii la nivel mondial, european şi în România, în contextul tendinţelor actuale de sporire a recoltelor de produse agro-alimentare corespunzător creşterilor demografice, pe fondul preocupărilor pentru calitatea produselor şi pentru diminuarea impactului negativ al activităţilor agricole asupra mediului natural şi asupra întregului lanţ trofic. Totodată, disciplina urmăreşte instruirea studenţilor masteranzi pentru organizarea unor acţiuni şi a unor dezbateri specifice activităţii de consultanţă în agricultură (diseminare, extensie, consiliere), pe probleme ale tehnologiilor agricole la culturile horticole şi creşterea animalelor.
Metode de lucru în consultanţa agricolăDobândirea de cunoştinţe specifice cu privire la metodele de lucru utilizate în consultanţa agricolă.
Dobândirea şi dezvoltarea de abilităţii specifice metodelor de lucru utilizate în consultanţa agricolă.
Dezvoltarea de abilităţii de a lucra şi interacţiona cu oamenii.
Managementul riscurilor în agriculturăDobândirea de cunoştinţe specifice cu privire la managementul riscurilor în domeniul agriculturii.
Dobândirea şi dezvoltarea de abilităţii specifice pentru gestionarea diverselor riscuri întâlnite în domeniul agriculturii.
Dezvoltarea de abilităților de analiză, evaluare și de lucru în echipă.
Managementul fermeiCunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale managementului;
Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice managementului fermei;
Creșterea producției și a eficienței culturilor agricole, astfel încât să se poată obține un randament cât mai mare și să se maximizeze profitul, în funcție de resursele disponibile;
Cunoașterea instrumentelor și tehnologiilor specifice managementului producției: identificarea resurselor, planificarea și controlul culturilor, întocmirea fișelor tehnologice, utilizarea fertilizatorilor și pesticidelor, controlul costurilor, gestionarea stocurilor, managementul calității producției, și altele.
Managementul resurselor umane în agriculturăSă familiarizeze studenţii cu principalele noţiuni, abordări, metode şi tehnici folosite în managementul resurselor umane la nivelul organizațiilor
Dezvoltarea capacităţii studentului de a înţelege importanţa abordării activităţilor de resurse umane şi a impactului acestora asupra performanţei organizaţionale;
Formarea abilităţilor necesare pentru aplicarea în practică a principiilor, metodelor şi tehnicilor specifice managementului resurselor resurselor umane.
Stimularea creativităţii şi a capacităţii de adaptare a studenţilor la realitatea economică şi creşterea gradului de responsabilitate al acestora în domeniul profesional vizat
Creşterea adaptabilităţii absolvenţilor la cerinţele pieţei forţei de muncă şi locului de muncă
  
  
  
  
DisciplinăObiective
Dotarea tehnică în agricultură – Crearea de competențe şi abilități necesare cunoașterii, funcționării şi exploatării optime a maşinilor agricole
– Principii care stau la baza dotării fermelor cu tractoare şi maşini agricole
– Dezvoltarea de abilități privind integrarea în cadrul unei agriculturi de precizie, de înalt nivel tehnic, cu imputuri minime şi eficiență maximă
– Dezvoltarea abilităților decizionale, de eliminare a factorilor de risc privind dotarea fermelor agricole cu tractoare şi maşini agricole şi exploatarea acestora
Forme asociative în agricultură 
Managementul deşeurilor organice 
 Sisteme agricole alternativeDobândirea de cunoştinţe şi abilităţi cu privire la structura şi funcţionarea sistemelor agricole alternative în scopul optimizării intervenţiei antropice, creşterii stabilităţii sistemului agricol, evitarea dezechilibrelor ecologice şi conservarea resursele pentru o dezvoltare durabilă.
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Strategii de fertilizare a culturilor agricoleCursul pune la dispoziţia studenţilor masteranzi informaţii de specialitate necesare pentru diagnosticarea diferenţiată a cauzelor deranjamentelor din plante şi a abordării celor mai corecte decizii în iniţierea măsurilor de corecţie a sistemului de fertilizare.
Managementul integrat al organismelor dăunătoareSe urmăreşte instruirea teoretică şi practică a viitorilor experţi în consultanţă agricolă cu privire la elaborarea unor scheme de management integrat in controlul organismelor daunatoare (patogeni si daunataori) la plantele agricole si horticole.
Exploatarea multifuncţională a sistemelor agro-silvo-pastoralePrezentarea principiilor și a metodelor privind utilizarea multifunctională a covorului vegetal.
Cunoașterea tehnicilor și a metodelor pentru exploatarea covorului vegetal în spiritul strategiilor și reglementărilor UE privind dezvoltarea durabilă.
Insușirea de către masteranzi a principiilor și a tehnicilor de realizare în practică a unor sisteme de exploatare a covorului vegetal capabile să satisfacă cerințele economice, standardele de calitate a produselor animaliere solicitate de consumatori și protecția mediului.
Formarea și evaluarea recolteiÎnsușirea cunoștințelor teoretice și practice cu privire la recoltă și formarea acesteia, precum și cu privire la activitatea de apreciere a stării unei culturi și de evaluare a recoltei.
Managementul calităţii recoltei şi a produselor agricolePregătirea masteranzilor în evaluarea calităţii recoltei, a produselor agricole şi alimentare în conformitate cu standardele şi legislaţia naționale/europene, cu accent pe managementul calităţii, pe filiere de procesare până la obţinerea produselor alimentare.
Elaborarea şi managementul proiectelorDobândirea de cunoştinţe şi abilităţi cu privire la elaborarea şi managementul proiectelor pentru implementare lor cu succes şi atingerea obiectivelor propuse.
Managementul bunelor practici în agriculturăDezvoltarea competențelor privind analiza SWOT a celor mai utilizate variante tehnologice de către fermierii români, care sunt considerate bune practici agricole.
Dezvoltarea competențelor privind optimizarea oportunităților și îndepărtarea amenințărilor la practicile agricole care nu sunt suficient de profitabile pentru fermieri, în funcţie de condiții locale.
Metode şi tehnici de agromarketing-Dezvoltarea capacitatii studentilor masteranzi de realizare a unor analize corecte a pietei agroalimentare si de realizare a unor studii de piata si concepte de marketing ,utilizand tehnici si metodele prezente.
-Realizarea studiilor de piata pe baza carora vor fi labnsate in piata produse agroalimentare noi.
-Formarea de deprinderi privind realizarea unui interviu si analiza acestuia in vederea lansarii pe piata a unor produse utilizand tehnici si metode de agromarketing actuale,specifice piatei romanesti si europene.
-Realizarea abilitatilor de intelegere si utilizare a tehnicilor si metodelor moderne de agromarketing.
Strategii de comunicare în consultanţăSe pune accent pe pregătirea viitorilor consultanti in agricultura în problemele teoretice şi practice ale comunicării verbale şi nonverbale.
Surse de finanţare şi asigurare în agriculturăCreşterea nivelului de cunoaştere, dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor privind finanţarea şi asigurarea în agricultură ca elemente necesare în înţelegerea şi derularea activităţilor specifice într-o organizaţie agricolă.
Etică și integritate academicăCunoasterea si utilizarea termenilor de specialitate; intelegerea notiunilor de etica, morala , integritate in formarea unui comportament corect din punct de vedere deontologic; cunoasterea legislaţia referitoare la drepturile de autor si aspectelor deontologice ale cercetării şi publicării rezultatelor ştiinţifice.
Practică de specialitate şi activitate de cercetare științifică * 
Susținere lucrare de disertație (examen de disertație) **