Managementul şi expertiza fondului funciar

Programul de studii universitare de masterat Managementul şi expertiza fondului funciar este acreditat și funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură din anul 2010. Misiunea acestui program de studii este de a specializa şi perfecţiona specialiştii din domeniul agriculturii în problematica managementului resurselor de fond funciar al ţării, problemă atât de actuală şi necesară pentru agricultura României din prezent şi în viitor, prin furnizarea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe specifice. Absolvenții acestui program de studii vor putea să-şi găsească locuri de muncă în reţeaua de Oficii de Studii Pedologice şi Agrochimice, în institutele și staţiunile experimentale agricole, în consultanţa agricolă privată, în departamentele de studii agro-pedologice din cadrul marilor companii agricole, și vor putea activa în cadrul instituțiilor/companiilor furnizoare de inputuri din domeniul agricol care comercializează îngrăşăminte și pesticide și elaborează planuri de redresare a exploataţiilor agricole.

Descoperă planurile de învățământ

DisciplinăObiective
Biologia solului cu baze de biopedodiversitateCunoaşterea de către studenţi a organismelor din sol, a proceselor vitale şi enzimatice, care se desfăşoară în sol şi a interacţiunilor dintre ele. Prin înţelegerea proceselor biologice, care se petrec în sol, în practică, trebuie să se urmărească în permanenţă să se dea un sens pozitiv bilanţului proceselor de bioacumulare – mineralizare a materiei organice, pentru ca fertilitatea solului să se menţină sau chiar să crească.
Diagnosticul stării de nutriţie a plantelorCursul prezintă informați privind principiile de bază și metodele moderne în analiza plantei şi solului, în vederea realizării controlului stării efective de fertilitate pentru diagnosticarea diferenţiată a cauzelor deranjamentelor din plante şi a abordării celor mai corecte decizii privitoare la iniţierea măsurilor de corecţie a sistemului de fertilizare.
Managementul resurselor de solScopul disciplinei constă în aprofundarea cunoştiinţelor legate de managementul solurilor in functie de utilizarea acestora pentru diferite folosinte in concordanta cu zonele ecopedologice in care se formeaza. Dezvoltarea capacităţii de interpretare si incadrare a solurilor şi descrierea unor procese care se produc in sol.
Poluarea în agricultură și protecția chimică a recoltelorCursul urmăreşte să pună la dipoziţia viitorilor specialişti mijloace şi metode moderne de abordare a problemei gestiunii mediului, a evaluării riscului de toxicitate a principalilor poluanţi în aer, apă, sol şi produse agricole, a familiarizării cu tehnologii moderne de depoluare şi valorificare a deşeurilor în deplin acord cu mediul.
Modelare în ştiinţele solului I 
Modelare în ştiinţele solului II 
Cadastru funciar şi GIS 
 Principii de agricultură ecologicăCunoaşterea caracteristicilor agriculturii ecologice. Efectul agriculturii ecologice asupra mediului înconjurător, asupra fertilităţii solului, sănătăţii consumatorului, biodiversităţii ecosistemelor agricole; Evidenţierea aspectelor legate de conversia de la agricultura convenţională la agricultura ecologică; Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor specifice de cultivare a plantelor în agricultura ecologică.
Managementul reziduurilor agricole şi urbaneDobândirea de cunoștințe privind impactul reziduurilor asupra mediului, tehnologiile de valorificare a acestora, utilizarea cât mai eficientă a reziduurilor rezultate din diverse domenii de activitate, prin administrarea pe terenurile agricole şi valorificarea elementelor fertilizante existente în acestea, în condițiile protecției mediului ambiant.
DisciplinăObiective
Sisteme de conservare a solurilor Însuşirea noţiunilor privind sistemele de conservare a solurilor din ţara noastră, cunoştiinţe absolut necesare pentru întelegerea prevenirii şi combaterii fenomenului erozional.
Cunoaşterea cerinţelor principalelor însuşiri ale solului, implicit a capacităţii de rezilienţă a acestuia.
Cunoaşterea problemelor de eroziune existente în ţara noastră şi factorii determinanţi ai acesteia.
Însuşirea de către studenţi a măsurilor şi lucrărilor antierozionale.
Agricultura de precizie 
Legislaţie naţională şi europeană a fondului funciarFamiliarizarea masteranzilor cu un minim vocabular juridic şi deprinderea folosirii teoretice şi practice a legislaţiei naţionale şi europene din domeniul fondului funciar.
Codul de bune practici agricole 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Formarea și evaluarea recolteiÎnsușirea cunoștințelor teoretice și practice cu privire la recoltă și formarea acesteia, precum și cu privire la activitatea de apreciere a stării unei culturi și de evaluare a recoltei
 Reabilitarea ecologică a solurilor degradateCursul urmăreşte să imprime masteranzilor însuşirea şi aprofundarea cunoştinţelor legate de funcţiile solului, de degradarea terenurilor şi relaţia cu ceilalţi factori de mediu; modul de elaborare şi aplicare a metodelor şi tehnologiilor de refacere a capacităţii de producţie a terenurilor afectate de diferite tipuri de degradare, de reducere sau înlăturare a impactului negativ al factorilor de degradare asupra solului şi mediului ambiant.
Proiectare tehnologică în agriculturăElaborarea de soluţii tehnologice alternative soluţiilor agriculturii convenţionale în verigile fertilizare, lucrările solului, combatere buruieni, dăunători, boli. Cultivarea unor deprinderi de proiectare de bază şi dinamică a tehnologiilor corespunzătoare diferitelor tipuri de sol şi situaţii.
Cunoaşterea aprofundată a ariei tehnologice de specialitate pe verigi tehnologice la diferite plante şi în cadrul acestora a dezvoltărilor teoretice, eficiente economic şi ecologic.
Proiectarea tehnologiilor pe verigile neconvenţionale la principalele plante agricole.
Elaborarea şi managementul proiectelorAsigură studenţilor un parcurs teoretic şi practic complet, coerent şi actual privind elaborarea şi managementul proiectelor, incluzând elemente specifice proiectelor de cercetare ştiinţifică şi elemente specifice altor tipuri de proiecte (de dezvoltare) şi le formează competenţe de un înalt nivel profesional.
 Principii de creştere şi menţinere a fertilităţii solurilorCursul prezintă cauzele care duc la scăderea fertilităţii solului, dar şi măsurile tehnologice pentru menţinerea şi creşterea acesteia. Cursul pune la dispoziţia studenţilor informaţii de specialitate necesare pentru înţelegerea şi interpretarea corectă a principiilor și metodelor de intervenție în managementul resurselor din sol prin aplicarea de tehnologii performante, care ţin seama de bilanţul elementelor nutritive şi asigură menţinerea fertilităţii solului.
 Monitoringul factorilor de mediuCunoaşterea efectuării studiilor de monitorizare a factorilor de mediu, deoarece în ultima perioadă starea mediului înconjurător, a biosferei în ansamblu, s-a modificat foarte mult atât din cauze naturale cât şi antropice. Pe măsura creşterii agresiunii antropice asupra solurilor în contextul exploziei demografice a sporit şi preocuparea organismelor naţionale şi internaţionale pentru urmărirea proceselor de degradare a acestora şi implicit pentru aplicarea unui set de măsuri menite să stabilească normele privind protecţia şi ameliorarea fondului edafic. Astfel a apărut necesitatea instruirii unui sistem special de monitoringal calităţii mediului înconjurător adică un sistem de supraveghere, prognoză, avertizare şi intervenţie operativă privind calitatea mediului înconjurător.
Evaluarea şi expertiza fondului funciarCunoașterea managementului și evaluarea fondului funciar pe baza caracteristicilor intrinseci ale solurilor în vederea stabilirii claselor de calitate și a valorilor terenurilor agricole situate în intravilan și extravilan;
Selectarea și aplicarea celor mai adecvate metode de evaluare plecând de la modul de folosință a terenurilor și de la indicatorii care pot conduce la creșterea sau diminuarea valorii terenurilor.
Metodică experimentală1. Cunoaşterea aprofundată a metodicii experimentalăe şi în cadrul acesteia a dezvoltărilor teoretice, a metodelor statistice de evaluare a semnificaţiei acţiunii factorilor şi a analizei determinaţiei pentru fundamentarea deciziei;
2. Cunoașterea tehnicilor de calcul și interpretare adaptate fiecărui tip de experiență proiectată potrivit scopului și gradului de precizie impus de nivelul experimentării;
3. Cunoașterea în plan general a modului în care experimentarea în câmp, tehnicile speciale de experimentare în laborator, vase de vegetaţie, lizimetre, sere, solarii, incinte climatizate permit rezolvarea unor probleme puse de practica agricola sau de dezvoltarea unor anumite domenii ale cercetării însăşi.
Etică și integritate academicăAsigurarea unui nivel minim de cunoştinţe necesare în domeniul eticii si integrității academice care să permită viitorilor absolvenţi înţelegerea importanţei unui comportament si a unei atitudini corecte din punct de vedere deontologic;
Cunoașterea si înțelegerea noțiunilor de bază și a normelor ce reglementează conduita academică și valorile educației;
Ințelegerea, asimilarea, asumarea și aplicarea normelor de etică si integritate profesională pentru dezvoltarea unei identități profesionale pozitive
 Practică de specialitate şi activitate de cercetare științifică* 
Susținere lucrare de disertație (examen de disertație)**