Agricultură

Programul de studii universitare de licență Agricultură este acreditat atât pentru forma de învățământ cu frecvență (IF) cât și pentru forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR), și continuă tradiţia educaţională a Facultăţii de Agricultură din cadrul USAMV Bucureşti începută în anul 1852, odată cu înființarea Şcolii Naţionale de Agricultură de la Pantelimon (cunoscută şi sub denumirea de Institutul Naţional de Agricultură de la Pantelimon). Forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) a acestui program de studii funcționează în cadrul Facultăţii de Agricultură din anul 2010, aceasta continuând forma fără frecvență (FF) ce a început să funcționeze în cadrul facultății în anul 1952. Acest program de studii are misiunea de a forma specialişti (ingineri agronomi) care au capacitatea de a înţelege, analiza, sintetiza şi utiliza informaţii, concepte, teorii şi metode din domeniul agricol, precum şi capacitatea de a analiza şi rezolva problemele din domeniul agricol şi mediul rural. De asemenea, acest program de studii are ca obiective generale pregătirea de specialişti care să activeze în următoarele sectoare de activitate: producţie agricolă şi sectorul de servicii aferente; cercetare-dezvoltare agricolă şi rurală; comerţul cu produse agricole şi inputuri pentru agricultură (produse pentru tratamente fitosanitare, material semincer, maşini, utilaje şi echipamente agricole, materii şi materiale utilizate în procesul de producţie agricolă); consultanţă agricolă; învăţământ de specialitate; acordarea de credite; evaluări şi asigurări agricole; administraţie în domeniul agriculturii şi a mediului rural; recepţionarea, depozitarea și conservarea produselor agricole; procesarea şi valorificarea produselor agricole.

Descoperă planurile de învățământ (IF)

DisciplinăObiective
 Matematică şi statisticăPrezentarea pricinpalelor metode și tehnici statistice specifice cercetării în agricultură
Proiectarea, derularea și prelucrarea datelor provenite din măsurătorile efectuate pe teren
Înțelelgerea principiilor generale ce stau la baza demersului metodologic
BiochimieObiectivele disciplinei urmăresc sublinierea unor idei centrale privind moleculele şi organizarea la nivel celular a lumii vii, diferite procese metabolice importante (precum fotosinteza, producerea de energie prin respiraţie celulara şi fermentaţii etc), precum şi abordarea unor mecanisme biochimice care stau la baza adaptării plantelor la ger, la exces de umiditate, la secetă, la salinitate. Cunoaşterea structurii, compoziţiei şi a proceselor biochimice a plantelor agricole în vederea înţelegerii proceselor fiziologice şi tehnologice aferente, care nu pot fi înţelese şi cu atât mai puţin nu pot fi dirijate fără o cunoaştere a mecanismelor biochimice care stau la baza adaptării organismelor la mediul înconjurator şi a interrelaţiilor existente între diferitele specii de organisme.
Biofizică şi agrometeorologieCursul si lucrarile practice sunt concepute astfel incat sa permita intelegerea si cunosterea fenomenelor fizice implicate in functionarea sistemelor biologice, rolul, importanta si aplicatiile practice ale fenomenelor si tehnicilor fizice in domeniul biologic. De asemenea, este vizata insuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind fenomenele agrometeorologice, înţelegerea mecanismelor de interacţiune dintre factorii climatici şi învelişul vegetal, respectiv solul, implicarea acestor factori în formarea producţiei agricole şi prevederea impactului modificărilor climatice.
Topografie şi desen tehnicCursul urmăreste să familiarizeze studenții cu metode și tehnici de masurare, calculare de coordonate și întocmire a planurilor de situație și cu elementele de desen tehnic necesare
În urma insușirii cunoștințelor de la această disciplină, studenții au abilitatea să realizeze proiecte de drumuiri planimetrice și nivelitice și să realizeze materialul grafic – hărți și planuri de situație
Baza energetică şi maşini agricole ICunoaşterea noţiunilor fundamentale privind construcţia, funcţionarea şi exploatarea surselor de energie folosite în agricultură;
Recunoaşterea pǎrţilor componente, formarea de deprinderi practice privind exploatarea şi întreţinerea acestora.
Botanică ICunoaşterea și aprofundarea noțiunilor privind:
Aspectul extern,
Alcătuirea internă
Modului de înmulţire şi răspândire al plantelor pentru identificarea și utilizărea acestora în studii de specialitate și în practică.
Baza energetică şi maşini agricole IICrearea de competenţe şi abilităţi necesare cunoaşterii, funcţionării şi exploatării optime a maşinilor pentru lucrările solului, semănat şi intreţinere a culturilor agricole
Dezvoltarea de abilităţi privind integrarea în cadrul unei agriculturi de precizie, de inalt nivel tehnic, cu imputuri minime şi eficienţă maximă
Dezvoltarea abilităţilor decizionale, de eliminare a factorilor de risc în domeniul exploatării maşinilor şi echipamentelor agricole
Botanică IICunoaşterea taxonilor şi al modului de clasificare al organismelor vegetale
Înțelegerea și însuşirea noțiunilor privind principalele caracteristici de diferențiere ale grupelor de plante
Cunoaşterea, clasificarea și descrierea principalilor reprezentanţi ai organismelor vegetale precum şi a ecologiei și răspândirii lor
InformaticăInstruirea practică şi teoretică a viitorilor ingineri în vederea utilizării eficiente a computerului in domeniul agriculturii
Proiectarea, derularea şi prelucrarea datelor provenite din măsurătorile efectuate pe teren
Cadastru funciarCursul urmăreste să familiarizeze studenții cu metode și tehnici de masurare, calculare de coordonate și întocmire a planurilor cadastrale, cu modurile de functionare ale Cadastrului din punct de vedere tehnic, economic și juridic în România.
În urma insușirii cunoștințelor de la această disciplină, studenții au abilitatea să lucreze cu documentații de obținere a numerelor cadastrale și să realizeze materialul grafic – hărți și planuri de situație.
Pedologie ICunoaşterea factorilor pedogenetici şi a proceselor de formare a solurilor pentru a înţelege însuşirile morfologice şi fizico-chimice ale acestora, deoarece de aceste însuşiri este condiţionată fertilitatea solurilor şi măsurile ce se impun pentru conservarea şi îmbunătăţirea proprietăţilor care constituie anumite restricţii în utilizarea fondului funciar.
Ecologie şi protecţia mediuluiDezvoltarea unei gândiri de ansamblu asupra efectelor antropizării, din diferite domenii, astfel încât impactul produs mediului să nu fie nociv
Cunoaşterea circuitului materiei, energiei şi informaţiei în mediu
– Demonstrarea rolului biodiversităţii în asigurarea unui mediu sănătos şi sanogen
– Cunoaşterea soluţiilor practice în vederea construcţiei, redresării şi reconstrucţiei ecologice
Practică (2 săptămâni): Mecanizare – 1 săptămână; Tehnologică – 1 săptămână 
  
Limba engleză IDobândirea abilităţilor necesare pentru a putea de a utiliza cu succes limba engleză – citit, scris, comunicare orală – în orice context general şi profesional. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare profesională în limba engleză şi a capacităţii de învăţare autonomă pe tot parcursul vieţii. Dezvoltarea vocabularului specific limbii engleze aplicate domeniului silvic. Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală folosind terminologia specifică. Dezvoltarea abilității de diferențiere și utilizare adecvată a diferitelor registre lingvistice ale limbii engleze pentru afaceri. Dezvoltarea competenţelor de comunicare scrisă în limba engleză.
Limba franceză IDisciplina de limba franceză pentru anul I urmărește învățarea şi aprofundarea unor noțiuni de bază în privința gramaticii şi lexicului limbii franceze, cursul fiind astfel centrat pe dezvoltarea aptitudinilor de înțelegere şi de producere a mesajelor scrise şi orale. Studentul va învăța:
1. Să stăpânească regulile de pronunție predate;
2. Să utilizeze (la oral şi în scris) vocabularul specific predat şi structurile gramaticale achiziționate;
3. Să înțeleagă mesaje scrise sau orale simple sau scurte texte de specialitate;
4. Să traducă texte simple cu subiect general, insistând pe vocabularul profesional, sau scurte texte de specialitate;
5. Să participe activ la un dialog în limba franceză;
6. Să dea naştere unor dialoguri simple;
7. Să realizeze scurte prezentări;
8. Să ia notiţe;
9. Să lucreze cu dicționare explicative (română-franceză; franceză-română) şi cu dicționare de specialitate (conform profilului Facultăţii).
Limba germană IÎn primul an, cursul de limba germană are ca scop învățarea și dezvoltarea noțiunilor de bază privind gramatica și lexicul limbii germane, în vederea dezvoltării capacității de a înțelege și de a produce mesaje simple atât în scris, cât și oral.
Acest curs urmărește: să dezvolte abilitățile de exprimare orală și scrisă ale studenților; să contribuie la dobândirea unui vocabular de bază în vederea producerii unor mesaje orale sau scrise adecvate anumitor situații; să dezvolte capacitatea de a reacționa la mesajele auzite sau citite; să îmbunătățească capacitatea de exprimare a opiniilor personale pornind de la o temă dată; să dezvolte vocabularul cu termeni specifici domeniului de studiu; să dezvolte un interes pentru studiul limbii și culturii germane; să contribuie la creșterea gradului de conștientizare a rolului limbii germane în contextul economic și social actual.
Limba engleză IIDobândirea abilităţilor necesare pentru a putea de a utiliza cu succes limba engleză – citit, scris, comunicare orală – în orice context general şi profesional. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare profesională în limba engleză şi a capacităţii de învăţare autonomă pe tot parcursul vieţii. Dezvoltarea vocabularului specific limbii engleze aplicate domeniului silvic. Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală folosind terminologia specifică. Dezvoltarea abilității de diferențiere și utilizare adecvată a diferitelor registre lingvistice ale limbii engleze pentru afaceri. Dezvoltarea competenţelor de comunicare scrisă în limba engleză.
Limba franceză IIDisciplina de limba franceză pentru anul I urmărește învățarea şi aprofundarea unor noțiuni de bază în privința gramaticii şi lexicului limbii franceze, cursul fiind astfel centrat pe dezvoltarea aptitudinilor de înțelegere şi de producere a mesajelor scrise şi orale. Studentul va învăța:
1. Să stăpânească regulile de pronunție predate;
2. Să utilizeze (la oral şi în scris) vocabularul specific predat şi structurile gramaticale achiziționate;
3. Să înțeleagă mesaje scrise sau orale simple sau scurte texte de specialitate;
4. Să traducă texte simple cu subiect general, insistând pe vocabularul profesional, sau scurte texte de specialitate;
5. Să participe activ la un dialog în limba franceză;
6. Să dea naştere unor dialoguri simple;
7. Să realizeze scurte prezentări;
8. Să ia notiţe;
9. Să lucreze cu dicționare explicative (română-franceză; franceză-română) şi cu dicționare de specialitate (conform profilului Facultăţii).
Limba germană IIÎn primul an, cursul de limba germană are ca scop învățarea și dezvoltarea noțiunilor de bază privind gramatica și lexicul limbii germane, în vederea dezvoltării capacității de a înțelege și de a produce mesaje simple atât în scris, cât și oral.
Acest curs urmărește: să dezvolte abilitățile de exprimare orală și scrisă ale studenților; să contribuie la dobândirea unui vocabular de bază în vederea producerii unor mesaje orale sau scrise adecvate anumitor situații; să dezvolte capacitatea de a reacționa la mesajele auzite sau citite; să îmbunătățească capacitatea de exprimare a opiniilor personale pornind de la o temă dată; să dezvolte vocabularul cu termeni specifici domeniului de studiu; să dezvolte un interes pentru studiul limbii și culturii germane; să contribuie la creșterea gradului de conștientizare a rolului limbii germane în contextul economic și social actual.
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Educaţie fizică şi sport IÎntărirea şi menţinerea stării de sănătate, asigurarea unei funcţionalităţi optime a organismului, corectarea unor atitudini posturale deficiente, formarea şi educarea unor deprinderi igienice noi, formarea unui bogat bagaj de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi motrice, educarea conduitei în spirit sportiv (fair-play), dezvoltarea fizică armonioasă, educarea trăsăturilor de caracter (volitive; motivaţionale; estetice), formarea capacităţii de practicare independentă a exerciţiului fizic.
Educaţie fizică şi sport IIÎntărirea şi menţinerea stării de sănătate, asigurarea unei funcţionalităţi optime a organismului, corectarea unor atitudini posturale deficiente, formarea şi educarea unor deprinderi igienice noi, formarea unui bogat bagaj de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi motrice, educarea conduitei în spirit sportiv (fair-play), dezvoltarea fizică armonioasă, educarea trăsăturilor de caracter (volitive; motivaţionale; estetice), formarea capacităţii de practicare independentă a exerciţiului fizic.
Conducerea tractorului 
Activități de voluntariat 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Pedologie IICunoaşterea principalelor sisteme de clasificare ale solurilor pe plan mondial, aria de răspândire a solurilor României, modul de utilizare a acestora şi principalele restricţii în utilizarea solurilor. Raionarea pedogeografică a solurilor României şi clasificarea solurilor la nivel de tip şi subtip conform Sistemului Român de Taxonomie a Solurilor. Modul de utilizare al solurilor României şi principalele măsuri agropedoameliorative pentru conservarea şi creşterea fertilităţii acestora. Cartarea solurilor şi întocmirea hărţilor pedologice, stabilirea favorabilităţii culturilor în funcţie de potenţialul productiv al acestora.
Baza energetică şi maşini agricole IIICrearea de competenţe şi abilităţi necesare cunoaşterii, funcţionării şi exploatării optime a maşinilor pentru recoltarea culturilor agricole
Prezentarea construcţiei şi funcţionării maşinilor agricole pentru recoltarea culturilor agricole, culturilor furajere, pentru condiţionarea şi păstrarea culturilor agricole; notiuni fundamentale de exploatare ale acestora
Completarea cunostintelor teoretice prin instruire practica pe masini si echipamente de recoltat
Intocmirea unor tehnologii de mecanizare pentru diverse culturi agricole
Fiziologia plantelorObiectivul general este asigurarea transferului de cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru înțelegerea structurii, funcţionării şi cerinţelor ecologice specifice plantelor de importanţă economică, în scopul dirijării proceselor fiziologice de care depinde producţia şi calitatea ei, astfel încât absolvenţii să poată dobândi o pregătire profesională adecvată.
Genetică IPrin orientarea sa, cursul și laboratorul, urmaresc să ofere o cunoaștereexactă a rolului geneticii în ameliorarea plantelor, să descrie mecanismele genetice care guverneazăși
determina diverselecaracteristici ale plantelor, metodele de creare a soiurilor de plante. Obiectivele specifice: Se urmărește dezvoltarea capacității cursanţilor de a identifica rolul factorului genetic în dezvoltarea organismelor, interacțiunea dintre genotip și factorii de mediu; sa elaborezestrategii de integrare a geneticii în soluţionarea problemelor actuale
Entomologie ISe urmăreşte instruirea teoretică şi practică a viitorilor ingineri agronomi în cunoaşterea caracterelor morfologice, a ciclului biologic şi a modului de atac ai principalilor dăunători ai culturilor agricole, în scopul cunoaşterii acestora şi aplicarea măsurilor adecvate de combatere. Se insistă în mod deosebit asupra protecţiei ecosistemelor agricole prin aplicarea tratamentelor chimice numai în funcţie de pragurile critice de dăunare şi eficienţa economică a acestora.
 Fitopatologie IDisciplina de Fitopatologie I urmareste instruirea teoretica si practica a studentilor in vederea cunoasterii agentilor patogeni responsabili de producerea bolilor plantelor. Cunoasterea sistematicii, biologiei si ecologiei fiecarui grup de patogeni; insusirea notiunilor privind rezistenta plantelor fata de boli; cunoasterea posibilitatilor de prevenire si combatere a patogenilor.
Genetică IIÎnsușirea cunoștiințelor privind ereditatea caracterelor cantitativeși
utilizarea în procesele de ameliorare și producere desămânță;Dobândirea cunoştinţelor necesare
înţelegerii modului deorganizare moleculară a ADN, ARN şi al proteinelor, funcţionarea genelor, reglareaactivităţii genelor şi sinteza proteinelor; Prezentarea şi iniţierea studenţilor în cele mai noi tehnici deizolareşi caracterizare la nivel molecular a genomului la plante; Formarea capacităţii de a indica înmodadecvat, de a evalua şi interpretacaracterele la nivelul moleculei de ADN prin folosirea markerilor
moleculari.
Entomologie IISe urmăreşte instruirea teoretică şi practică a viitorilor ingineri agronomi în cunoaşterea principalilor dăunători din culturile agricole şi horticole și utilizarea celor mai adecvate metode în combaterea acestora. Se insistă în mod deosebit asupra protecţiei ecosistemelor agricole prin aplicarea tratamentelor chimice numai în funcţie de pragurile critice de dăunare şi eficienţa economică a acestora.
 Fitopatologie IIDisciplina de Fitopatologie II urmareste instruirea teoretică şi practică a studentilor privind cunoaşterea bolilor si patogenilor sistematizate pe planta gazda la plantele agricole (cereale, plante tehnice, plante de nutret, plante medicinale) la principalele specii de plante horticole (legume, pomi fructiferi, vita de vie); posibilităţi de transmitere şi răspândire a bolilor plantelor; insusirea masurilor profilactice si terapeutice de interventie. Lucrarile de laborator vor acorda atentie simptomatologiei si diagnozei microscopice.
Agrochimie ICursul pune la dispoziţia studenţilor, a viitorilor specialişti agronomi, informaţii legate de folosirea îngrăşămintelor şi amendamentelor, în corelaţie cu însuşirile biologice ale plantelor şi proprietăţile fizico-chimice ale solului. Studentul trebuie să capete deprinderi pentru determinarea prin metode specifice a stării de fertilitate a solului, a stării de nutriţie a plantelor, iar prin interpretarea indicilor agrochimici să stabilească cauzele dereglărilor nutriţionale şi să poată lua măsuri de corecţie, care să ducă la sporirea cantitativă şi calitativă a producţiei vegetale, fără degradarea mediului înconjurător.
Agrotehnică IStudierea modului de dirijare a relaţiilor dintre factorii de vegetaţie, sol şi plantele cultivate, menţinerea şi sporirea fertilităţii solului, crearea de condiţii necesare plantelor de cultură în vederea obţinerii unor producţii mari şi de calitate superioară, stabilirea sistemelor de măsuri agrofitotehnice care să garanteze durabilitatea ecosistemelor agricole.
Economie ruralăCunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale economiei agrare ca ramura a economiei nationale.
Obiectivul principal al acestei discipline este de a furniza studentilor cunostinte economice generale, de a da o vedere de ansamblu asupra economiei si a proceselor economice în general.
Practică (4 săptămâni): Pedologie -1 săptămână; Protecţia plantelor – 1 săptămână; Agrotehnică – 1 săptămână; Agrochimie + Mecanizare – 1 săptămână  
  
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Microbiologie Studenţii primesc informaţii teoretice şi aplicative privind cunoaşterea microorganismelor (virusuri, viroizi, bacterii, alge, ciuperci etc.) şi a activităţii acestora în ecosistemele agricole.
Efectuarea de aplicaţii cu privire la identificarea microorganismelor care cauzează îmbolnăvirea plantelor cultivate.
Efectuarea de însămânţări pe medii nutritive în vederea determinării parametrilor optimi de creştere şi dezvoltare a microorganismelor.
Biologia soluluiCunoaşterea de către studenţi a organismelor din sol, a proceselor vitale şi enzimatice, care se desfăşoară în sol şi a interacţiunilor dintre ele, conjugate cu intervenţia antropică asupra solului. Prin înţelegerea proceselor biologice, care se petrec în sol, în practică, trebuie să se urmărească în permanenţă să se dea un sens pozitiv bilanţului proceselor de bioacumulare – mineralizare a materiei organice, pentru ca fertilitatea solului să se menţină sau chiar să crească.
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Educaţie fizică şi sport IIIÎntărirea şi menţinerea stării de sănătate, asigurarea unei funcţionalităţi optime a organismului, corectarea unor atitudini posturale deficiente, formarea şi educarea unor deprinderi igienice noi, formarea unui bogat bagaj de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi motrice, educarea conduitei în spirit sportiv (fair-play), dezvoltarea fizică armonioasă, educarea trăsăturilor de caracter (volitive; motivaţionale; estetice), formarea capacităţii de practicare independentă a exerciţiului fizic.
Limba engleză IIIDobândirea abilităţilor necesare pentru a putea de a utiliza cu succes limba engleză – citit, scris, comunicare orală – în orice context general şi profesional. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare profesională în limba engleză şi a capacităţii de învăţare autonomă pe tot parcursul vieţii. Dezvoltarea vocabularului specific limbii engleze aplicate domeniului silvic. Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală folosind terminologia specifică. Dezvoltarea abilității de diferențiere și utilizare adecvată a diferitelor registre lingvistice ale limbii engleze pentru afaceri. Dezvoltarea competenţelor de comunicare scrisă în limba engleză.
Limba franceză IIIDisciplina de limba franceză pentru anul II urmărește aprofundarea unor noțiuni de bază ce ţin de gramatica şi lexicul limbii franceze, urmărindu-se astfel dezvoltarea aptitudinilor de înțelegere şi producere a mesajelor scrise şi orale; stăpânirea regulilor gramaticale şi a registrelor limbii; accentul punându-se şi pe utilizarea noțiunilor învățate în traducerea unor texte de specialitate sau realizarea unor mesaje (scrise sau orale) în funcție de profilul profesional şi de interesele academice ale studenților. La finalul cursului de franceză studentul va putea:
1. Să stăpânească regulile de pronunție predate;
2. Să utilizeze (la oral şi în scris) vocabularul specific predat şi structurile gramaticale achiziționate;
3. Să înțeleagă mesaje scrise sau orale simple sau scurte texte de specialitate;
4. Să traducă texte diverse, insistând pe vocabularul profesional, sau scurte texte de specialitate;
5. Să participe activ la un dialog în limba franceză;
6. Să dea naștere unor dialoguri;
7. Să realizeze scurte prezentări;
8. Să ia notițe complexe direct în limba franceză;
9. Să lucreze cu dicționare explicative (română-franceză; franceză-română) sau cu dicționare de termeni tehnici.
Limba germană IIIObiectivul principal al cursului de limbă germană din anul II constă în consolidarea noțiunilor de limbă germană dobândite în anul I și în îmbogățirea vocabularului specific domeniului de studiu.
Cursul își propune: să stimuleze utilizarea eficientă și coerentă a limbii; să încurajeze reproducerea independentă a mesajelor scrise și orale; să contribuie la traducerea corectă a expresiilor lexicale și gramaticale din limba germană în limba maternă și viceversa; să dezvolte interesul pentru studiul limbii și culturii germane; să contribuie la o mai bună conștientizare a rolului limbii germane în contextul economic și social actual.
Educaţie fizică şi sport IVÎntărirea şi menţinerea stării de sănătate, asigurarea unei funcţionalităţi optime a organismului, corectarea unor atitudini posturale deficiente, formarea şi educarea unor deprinderi igienice noi, formarea unui bogat bagaj de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi motrice, educarea conduitei în spirit sportiv (fair-play), dezvoltarea fizică armonioasă, educarea trăsăturilor de caracter (volitive; motivaţionale; estetice), formarea capacităţii de practicare independentă a exerciţiului fizic.
Limba engleză IVDobândirea abilităţilor necesare pentru a putea de a utiliza cu succes limba engleză – citit, scris, comunicare orală – în orice context general şi profesional. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare profesională în limba engleză şi a capacităţii de învăţare autonomă pe tot parcursul vieţii. Dezvoltarea vocabularului specific limbii engleze aplicate domeniului silvic. Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală folosind terminologia specifică. Dezvoltarea abilității de diferențiere și utilizare adecvată a diferitelor registre lingvistice ale limbii engleze pentru afaceri. Dezvoltarea competenţelor de comunicare scrisă în limba engleză.
Limba franceză IVDisciplina de limba franceză pentru anul II urmărește aprofundarea unor noțiuni de bază ce ţin de gramatica şi lexicul limbii franceze, urmărindu-se astfel dezvoltarea aptitudinilor de înțelegere şi producere a mesajelor scrise şi orale; stăpânirea regulilor gramaticale şi a registrelor limbii; accentul punându-se şi pe utilizarea noțiunilor învățate în traducerea unor texte de specialitate sau realizarea unor mesaje (scrise sau orale) în funcție de profilul profesional şi de interesele academice ale studenților. La finalul cursului de franceză studentul va putea:
1. Să stăpânească regulile de pronunție predate;
2. Să utilizeze (la oral şi în scris) vocabularul specific predat şi structurile gramaticale achiziționate;
3. Să înțeleagă mesaje scrise sau orale simple sau scurte texte de specialitate;
4. Să traducă texte diverse, insistând pe vocabularul profesional, sau scurte texte de specialitate;
5. Să participe activ la un dialog în limba franceză;
6. Să dea naștere unor dialoguri;
7. Să realizeze scurte prezentări;
8. Să ia notițe complexe direct în limba franceză;
9. Să lucreze cu dicționare explicative (română-franceză; franceză-română) sau cu dicționare de termeni tehnici.
Limba germană IVObiectivul principal al cursului de limbă germană din anul II constă în consolidarea noțiunilor de limbă germană dobândite în anul I și în îmbogățirea vocabularului specific domeniului de studiu.
Cursul își propune: să stimuleze utilizarea eficientă și coerentă a limbii; să încurajeze reproducerea independentă a mesajelor scrise și orale; să contribuie la traducerea corectă a expresiilor lexicale și gramaticale din limba germană în limba maternă și viceversa; să dezvolte interesul pentru studiul limbii și culturii germane; să contribuie la o mai bună conștientizare a rolului limbii germane în contextul economic și social actual.
Activități de voluntariat 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Agrochimie IICursul pune la dispoziţia studenţilor, a viitorilor specialişti agronomi, informaţii legate de folosirea îngrăşămintelor şi amendamentelor, în corelaţie cu însuşirile biologice ale plantelor şi proprietăţile fizico-chimice ale solului. Studentul trebuie să capete deprinderi pentru determinarea prin metode specifice a stării de fertilitate a solului, a stării de nutriţie a plantelor, iar prin interpretarea indicilor agrochimici să stabilească cauzele dereglărilor nutriţionale şi să poată lua măsuri de corecţie, care să ducă la sporirea cantitativă şi calitativă a producţiei vegetale, fără degradarea mediului înconjurător.
Agrotehnică IIStudierea modului de dirijare a relaţiilor dintre factorii de vegetaţie, sol şi plantele cultivate, menţinerea şi sporirea fertilităţii solului, crearea de condiţii necesare plantelor de cultură în vederea obţinerii unor producţii mari şi de calitate superioară, stabilirea sistemelor de măsuri agrofitotehnice care să garanteze durabilitatea ecosistemelor agricole.
 Tehnică experimentalăFamiliarizarea studenților cu elementele de bază ale experiențelor de câmp, a proiectării și execuției experienței. Cunoașterea tehnicilor de calcul și interpretare adaptate fiecarui tip de experiență, proiectată potrivit scopului și gradului de precizie impus de nivelul experimentării. Cunoașterea în plan general modului cum experimentarea în câmp sau tehnicile speciale de experimentare permit rezolvarea unor probleme apărute în practică sau de dezvoltarea unor anumite domenii ale cercetarii.
Imbunătăţiri funciareFurnizarea într-o manieră sintetică a informaţiilor specifice privind ansamblul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare (irigaţii, desecări drenaje şi combaterea eroziunii solului). În acest fel, cunoscând principiile generale şi obiectivele specifice lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, beneficiarii cursului vor putea asimila un sistem coerent şi complex de fundamentare a deciziei în spiritul conceptului de dezvoltare durabila. Informaţiile tehnice din cadrul fiecărui capitol vor fi însoţite de aspecte de ordin economic şi organizatoric
Fitotehnie IPrin predarea disciplinei Fitotehnie I se urmăreşte: familiarizarea studenţilor de la specializarea Agricultură cu problemele specifice, de actualitate ale domeniului fitotehnic (cultura mare); instruirea acestora asupra biologiei, ecologiei şi tehnologiei de cultivare a cerealelor păioase.
Tehnologii horticole IÎnsuşirea de către studenţii Facultăţii de Agricultură, specializarea Agricultura a principiilor organizatorice şi tehnologice necesare practicării unei activităti rentabile în legumicultură şi pomicultură, în condiţiile protejării şi conservării mediului înconjurător, prin cunoșterea particularităţilor biologice, exigenţelor ecologice şi tehnologice ale principalelor specii de plante legumicole şi pomicole cultivate în ţara nostră.
 Fitotehnie IIPrin predarea disciplinei Fitotehnie II se urmăreşte: familiarizarea studenţilor de la specializarea Agricultură cu problemele specifice, de actualitate ale domeniului fitotehnic (cultura mare); instruirea acestora asupra biologiei, ecologiei şi tehnologiei de cultivare a cerealelor şi leguminoaselor pentru boabe.
Tehnologii horticole II Cunoaşterea aspectelor de ordin general privind cultura viţei de vie: însemnătatea economică a viţei de vie; măsuri necesare dezvoltării viticulturii româneşti; ecologia viţei de vie; biologia viţei de vie; metode de înmulţire a viţei de vie; înfiinţarea plantaţiilor şi întreţinerea lor în primii ani de plantare; agrotehnica plantaţiilor aflate în producţie în vederea aplicării cunoştinţelor în practică, în condiţii de competitivitate şi de eficienţă economică. Aplicarea tehnologiilor noi, nepoluante de cultură a viţei de vie, trecerea către o viticultură durabilă pentru protejarea biodiversitaţii, obţinerea unor produse de calitate fără reziduuri de pesticide.
Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere IStudiul factorilor care influenţează randamentul şi calitatea pajiştilor, în scopul dirijării lor pentru realizarea obiectivelor exploataţiei agricole si asigurării durabilităţii sistemelor de cultură.
Insuşirea principiilor şi a tehnicilor de realizare în practică a unor sisteme performante de cultură a pajiștilor, capabile să satisfacă cerinţele economice, standardele de calitate a produselor animaliere solicitate de consumatori şi protecţia mediului.
Ameliorarea plantelor şi producere de sămânţă IObiectivul general – Dobândirea cunoştinţelor de specialitate cu privire la germoplasma utilizată în ameliorarea plantelor, alegerea corectă a obiectivelor de ameliorare, în funcţie de cerinţele sociale şi condiţiile climatice, aplicarea metodelor convenționale și moderne de ameliorare în scopul creării de genotipuri performante la plantele cultivate și valorificarea rezultatelor acestora.
Contabilitate şi gestiune economicăDezvoltarea capacitații de înțelegere a modului de organizare si desfășurare a activității economico-financiare a unei entități;
Cunoașterea şi înțelegerea fundamentelor metodologice ale contabilității;
Cunoașterea şi înțelegerea fundamentelor teoretice, a principiilor şi a structurilor practice din domeniul contabilității, în scopul identificării şi înregistrării operațiunilor economice ale unei societăți agricole.
Consultanță agricolăObiectivul general al disciplinei: însușirea cunoștințelor teoretice și practice cu privire la consultanța agricolă, ca instrument de lucru folosit pentru a acorda ajutor în identificarea și rezolvarea problemelor, în atingerea de obiective şi îndeplinirea de sarcini.
Practică (4 săptămâni): Agrotehnică – 1 săptămână; Fitotehnie – 1 săptămână; Legumicultură – 1 săptămână; Viticultură+Pomicultură – 1 săptămână (0,5+0,5) 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Bonitarea terenurilor agricole Cunoașterea și aprecierea cantitativă a principalelor condiţii care determină creșterea și dezvoltarea plantelor, de stabilire a gradului de favorabilitate a acestor condiţii pentru fiecare folosinţă şi cultură. Estimarea capacităţii de producţie a terenului pentru diferite plante de cultură, plantaţii pomicole şi viticole, pășuni și fânețe, plecând de la notele de bonitare.
Stabilirea celor mai raţionale repartiţii a culturilor agricole în teritoriu, respectiv fundamentarea lucrărilor de zonare a producţiei agricole, întocmirea hărților de favorabilitate pentru diverse culturi și folosințe.
Combaterea eroziunii solului 
Sociologie  
Gestiunea resurselor umane– Cunoaşterea și înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale Managementului resurselor umane;
– Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea, interpretarea și înțelegerea situaţiilor și proceselor asociate managementului resurselor umane;
– Însușirea de către studenți a conținutului, a organizării activităților în managementul resurselor umane, și a mijloacelor de îmbunătățire a acestei activități;
– Însuşirea de către studenți a principiilor, tehnicilor şi metodelor privind recrutarea, selecția, pregătirea profesională, evaluarea, promovarea şi motivarea resurselor umane;
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Activități de voluntariat 
  
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere IIStudiul factorilor care influenţează randamentul şi calitatea plantelor furajere, în scopul dirijării lor pentru realizarea obiectivelor exploataţiei agricole si asigurării durabilităţii sistemelor de cultură.
Insuşirea principiilor şi a tehnicilor de realizare în practică a unor sisteme performante de cultură a plantelor furajere, capabile să satisfacă cerinţele economice, standardele de calitate a produselor animaliere solicitate de consumatori şi protecţia mediului
Ameliorarea plantelor şi producere de sămânţă IIÎnsușirea cunoștințelor de specialitate cu privire la metodologia și tehnica de producere a seminţelor la diferite culturi de câmp.
Condiţionarea şi păstrarea produselor agricolePrin predarea disciplinei “Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole” se urmăreşte familiarizarea studenţilor de la specializarea “Agricultură” cu problemele specifice, de actualitate ale domeniului condiţionării şi păstrării produselor agricole, activităţi care fac parte dintr-un domeniu esenţial al economiei naţionale şi al mediului rural românesc şi de care depinde în foarte mare măsură rentabilitatea activităţilor agricole, eficienţa activităţilor economice la nivel local, regional şi naţional.
Zootehnie ISe doreşte a fi un curs de referinţă pentru formarea unui specialist complex, multidisciplinar.
Având în vadere profilul larg al inginerului agronom,cît şi cerinţele noii politici agrare din ţara noastră, disciplina de Zootehnie, are menirea de a, oferi viitorilor specialişti posibilitatea însuşirii unor noţiuni de bază, generale, cu privire la originea şi domesticirea animalelor, formarea raselor, ameliorare, reproducţie, nutriţie.
Fitotehnie IIIObiectivul general al disciplinei: însușirea de cunoștințe şi dobândirea de abilităţi cu privire la cunoaşterea plantelor oleaginoase şi textile şi elaborarea tehnologiilor de cultivare a acestora pe baza biologiei şi a cerinţelor plantelor faţă de factorii de vegetaţie.
Management ICunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale managementului;
Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea conceptelor, situaţiilor, proceselor asociate managementului;
Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice managementului;
Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii;
 Zootehnie IIAvând în vadere profilul larg al inginerului agronom,cît şi cerinţele noii politici agrare din ţara noastră, disciplina de Zootehnie are menirea de a, oferi viitorilor specialişti posibilitatea însuşirii unor noţiuni de bază cu privire la punerea în practică a tehnologiilor de creştere, hrănire, înmulţire a animalelor cu respectarea regulilor de bunăstare a acestora.
Îndeplinirea, în mod responsabil, în condiţii de independenţă sau asistat, a atribuţiilor profesionale specifice aplicţiilor tehnologice.
Fitotehnie IVDezvoltarea competențelor privind cunoașterea proceselor de formare a recoltei și a factorilor care le influențează.
Dezvoltarea competențelor privind elaborarea și optimizarea tehnologiilor la culturile de câmp studiate, în contextul deselor modificări ale PAC, care afectează în mod diferit tipurile de ferme existente în România.
Management IICreșterea producției și a eficienței culturilor agricole, astfel încât să se poată obține un randament cât mai mare și să se maximizeze profitul, în funcție de resursele disponibile.
Cunoașterea instrumentelor și tehnologiilor specifice managementului producției: identificarea resurselor, planificarea și controlul culturilor, întocmirea fișelor tehnologice, utilizarea fertilizatorilor și pesticidelor, controlul costurilor, gestionarea stocurilor, managementul calității producției, și altele.
 Irigarea culturilorPrezentarea informaţiilor specifice privind ansamblul lucrărilor de irigarea culturilor respectiv consumul de apa al culturilor, relatiile sol-apa-planta,regimul de irigare si subasigurarea cu apa a culturilor agricole.
În acest fel, cunoscând principiile generale şi obiectivele specifice, beneficiarii cursului vor putea asimila un sistem coerent şi complex de fundamentare a deciziei în spiritul conceptului de dezvoltare durabila. Informaţiile tehnice din cadrul fiecărui capitol vor fi însoţite de aspecte de ordin economic şi organizatoric.
 Marketing 
 Practică (4 săptămâni): Elaborare proiect de diplomă 
  
  
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Expertiză agricolă Transmiterea de informaţii şi cunoștințe specifice şi formarea de abilităţi prin intermediul cărora studenţii să aibă capacitatea de a efectua o expertiză agricolă.
Transmiterea studenţilor de informaţii şi cunoștințe specifice cu privire la metodele de evaluare a stării unei culturi sau a fermei în ansamblul său.
Transmiterea studenţilor de informaţii şi cunoștințe specifice cu privire la metodele de analiză şi evaluare a riscurilor în agricultură.
Agricultură ecologicăDisciplina „Agricultura ecologică” are ca scop familiarizarea studenţilor asupra contribuţiei majore ale acestui sistem de agricultură la dezvoltarea durabilă, la diversificarea activităţilor economice cu o importantă valoare adăugată şi la sporirea interesului pentru spaţiul rural.
Procesarea cerealelor şi plantelor tehnice Însuşirea de către studenţi a fluxului de condiţionare, conservare şi prelucrare a produselor agricole în cadrul filierelor agroalimentare în succesiunea: recepţionare, compartimentare, condiţionare, conservare, procesarea materiei prime până la produsul finit, ambalare şi livrare.
Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază în domeniile: recepţionare, condiţionare, procesare, conservare şi livrarea produselor rezultate pe filierele de procesare.
 Plante medicinale şi aromaticeDisciplina Plante medicinale și aromatice urmăreşte familiarizarea studenţilor de la specializarea Agricultură cu problemele specifice, de actualitate din universul atât de interesant, fascinant chiar, dar dificil, al producerii şi procesării materialului vegetal cu utilizare medicinală sau aromatică. Domeniul este interesant şi actual prin potenţialul extraordinar existent pe teritoriul românesc, dar şi prin posibilitatea dezvoltării unor activităţi rentabile, cu valorificarea produselor pe piaţa internă şi la export. Cunoașterea principiilor active din plantele medicinale și aromatice. Instruirea studenţilor pentru organizarea și înființarea unei ferme de plante medicinale și aromatice.
Susținere proiect de diplomă (examen de diplomă)* 

Descoperă planurile de învățământ (IFR)

DisciplinăObiective
 Matematică şi statistică 
Biochimie 
Biofizică şi agrometeorologie 
Topografie şi desen tehnic 
Baza energetică şi maşini agricole I 
Botanică I 
Baza energetică şi maşini agricole II 
Botanică II 
Informatică 
Cadastru funciar 
Pedologie I 
Ecologie şi protecţia mediului 
Practică (2 săptămâni): Mecanizare – 1 săptămână; Tehnologică – 1 săptămână 
  

Limba engleză I/Limba franceză I/Limba germană I

 

Limba engleză II/Limba franceză II/Limba germană II

 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Educaţie fizică şi sport I 
Educaţie fizică şi sport II 
Conducerea tractorului 
Activități de voluntariat 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Pedologie II 
Baza energetică şi maşini agricole III 
Fiziologia plantelor 
Genetică I 
Entomologie I 
 Fitopatologie I 
Genetică II 
Entomologie II 
 Fitopatologie II 
Agrochimie I 
Agrotehnică I 
Economie rurală 
Practică (4 săptămâni): Pedologie -1 săptămână; Protecţia plantelor – 1 săptămână; Agrotehnică – 1 săptămână; Agrochimie + Mecanizare – 1 săptămână  
  
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Microbiologie / Biologia solului 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Educaţie fizică şi sport III 
Limba engleză III/ Limba franceză III/ Limba germană III 
Educaţie fizică şi sport IV 
Limba engleză IV/ Limba franceză IV/ Limba germană IV 
Activități de voluntariat 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Agrochimie II 
Agrotehnică II 
 Tehnică experimentală 
Imbunătăţiri funciare 
Fitotehnie I 
Tehnologii horticole I 
 Fitotehnie II 
Tehnologii horticole II 
Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere I 
Ameliorarea plantelor şi producere de sămânţă I 
Contabilitate şi gestiune economică 
Consultanță agricolă 
Practică (4 săptămâni): Agrotehnică – 1 săptămână; Fitotehnie – 1 săptămână; Legumicultură – 1 săptămână; Viticultură+Pomicultură – 1 săptămână (0,5+0,5) 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Bonitarea terenurilor agricole / Combaterea eroziunii solului 
Sociologie / Gestiunea resurselor umane 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Activități de voluntariat 
  
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere II 
Ameliorarea plantelor şi producere de sămânţă II 
Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole 
Zootehnie I 
Fitotehnie III 
Management I 
 Zootehnie II 
Fitotehnie IV 
Management II 
 Irigarea culturilor 
 Marketing 
 Practică (4 săptămâni): Elaborare proiect de diplomă 
  
  
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Expertiză agricolă / Agricultură ecologică 

Procesarea cerealelor şi plantelor tehnice /

  Plante medicinale şi aromatice

 
 Susținere proiect de diplomă (examen de diplomă)*